zdjęcie: pexels.com
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu

Wymagania niezbędne:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2. posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U.2018, poz. 1260 z późn. zm./,
3. nie był/była skazany/a prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
4. spełnia jeden z powyższych warunków:
1) ukończył/a jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
6. posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
7. posiada umiejętności obsługi programu finansowo-księgowego,
8. posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi programu Progman,
 • znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
 • znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie w księgowości budżetowej.
 • umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

Zakres zadań: m.in.
1) prowadzenie spraw księgowych, gospodarki finansowej, rachunkowości Gdyńskiego Centrum Zdrowia,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w jednostce,
5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
6) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
7) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki,
8) opracowywanie i przestrzeganie zakładowego planu kont,
9) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz socjalny, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów,
10) zapewnienie prawidłowości – pod względem finansowym – zawieranych umów i rozliczeń,
11) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań i windykacji należności dochodzenia roszczeń spornych,
12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i finansowej w jednostce.

Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i wynagradzania pracowników GCZ.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w grudniu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 w/w ustawy, tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
 • Oświadczenie o:

– posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
– braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe (w przypadku dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie “zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”).

Wszystkie oświadczenia oraz cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
(w budynku Hossa, /II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
lub przesłać na w/w adres do dnia 9 kwietnia 2019 roku
“z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: „Główny księgowy”

Inne informacje:
Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808316.
Jednym z wymagań jest:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail:sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”