Gmina Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Zdrowy Uczeń serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII na badania w kierunku rozpoznania wad postawy.

Badania obejmą:

  • Badanie poziomu barków, łopatek, kątów talii i miednicy
  • Badanie krzywizn kręgosłupa przy pomocy skoliometru oraz inklinometru
  • Pomiar długości kończyn dolnych
  • Badanie pod kątem płaskostopia z wykorzystaniem podoskopu

Badania wykonywane przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, będą prowadzone w grudniu 2019 r., w szkole, do której uczęszcza dziecko. Badanie jest bezbolesne, bezpieczne i trwa ok. 10 minut.

Warunkiem udziału dziecka w ocenie wad postawy jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna pisemnej zgody. W tym celu należy wypełnić i podpisać formularz dostępny u wychowawcy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ: Formularz zgody wraz z klauzulą informacyjną

Formularz zgody na badanie jest również dostępny do pobrania u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

 

Podpisaną zgodę należny przekazać do sekretariatu szkoły do poniedziałku 2.12.2019

 

Zadanie, realizowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Gdyni, jest całkowicie bezpłatne.

Rodzic/Opiekun prawny otrzyma wyniki badań swojego dziecka wraz ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania.

 

Szczegółowe informacje dostępne są:

  • na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia https://gcz.gdynia.pl,
  • u koordynatora projektu Pani Magdaleny Drażby pod numerem tel. 58 880 83 79.

 

Klauzula informacyjna:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji projektu badań w kierunku rozpoznania wad postawy dla uczniów klas IV – VIII gdyńskich szkół podstawowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl.

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

przez email: iod@gcz.gdynia.pl

 

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit., c, e. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu przez okres pięciu lat od jego zakończenia.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Realizatorowi projektu (podmiotowi medycznemu/ wyłonionemu w trakcie konkursu) oraz Placówce (Szkole Podstawowej, do której uczęszcza badany uczeń), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego projektu oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

Zakres przetwarzanych danych

Gdyńskie Centrum Zdrowia będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w celu związanym z realizacją projektu oraz realizując obowiązki prawne nałożone na administratora. W szczególności imiona, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz informacja o stanie zdrowia w zakresie wad postawy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji projektu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

 

ZAPROSZENIE NA BADANIA: