Obraz moritz320 z Pixabay

Od dnia 13 listopada br. trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać tutaj – formularz zgłoszeniowy . Każdy kandydat musi również podpisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą można pobrać tutaj – Klauzula GCZ członek rady.

Wypełnione dokumenty (w formie papierowej) należy składać

w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, Gdynia, budynek Hossy, II piętro)

lub przesłać na adres GCZ (ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia)

do dnia 4 grudnia 2019 r.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Działania Powiatowej Rady regulują:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością a także realizacji ich praw;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.