Obraz: Pixabay

Uwaga!  Od 17 kwietnia do 11 maja 2020r. trwa rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. Aplikacje można złożyć za pośrednictwem strony internetowej: www.gdynia-zlobki.nullo.pl.

 

Rekrutacja w nowej formule będzie przebiegać w cyklu rocznym. Aplikacje mogą składać mieszkańcy Gdyni. Dzieci nie muszą mieć ukończonego 1. roku życia, ważne, by urodziły się do 17 kwietnia br. Rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną. Taki system jest wspólny dla całego miasta, nie ma zatem konieczności osobnych zapisów w placówkach. O przyznaniu miejsca, zamiast kolejności zgłoszeń, będzie decydować punktowy system oceny wniosków.

Celem samorządu jest systemowe usprawnienie procesu rekrutacji do żłobków, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Obecna sytuacja epidemii przypomina nam jak ważna jest troska o zdrowie i odpowiednia profilaktyka, dlatego zamiast kolejności zgłoszeń, podczas rekrutacji obowiązywać będzie punktacja, a najwyżej punktowanym wśród kryteriów są wykonane szczepienia ochronne – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Nowa rekrutacja i prośba do rodziców dzieci

Kluczową zmianą w procesie rekrutacji jest zgłaszanie dzieci w cyklu rocznym.

W związku ze zmianą systemu rekrutacji i ujednoliceniem zasad przyjmowania dzieci do wszystkich żłobków samorządowych, rodzice, będący na liście oczekujących, otrzymają mailową prośbę o złożenie wniosku rekrutacyjnego na aktualnych zasadach. Ponowne złożenie wniosków jest konieczne, ponieważ są one oceniane na podstawie nowych, jasno określonych i punktowanych kryteriów – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia, koordynującego pracę żłobków w Gdyni

Wnioski o przyjęcie dzieci do miejskich żłobków, które zostały złożone dotychczas, przestaną być aktywne 16 kwietnia. Wszystkie zawarte w nich dane będą trwale usunięte, a zgody udzielone żłobkowi na administrację danymi utracą ważność.

Jakie wnioski będą miały pierwszeństwo?

W procesie rekrutacji przyjęta zostanie punktacja:

  • 25 punktów – otrzyma wniosek, który dotyczy dziecka poddanego obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub którego ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie można zaszczepić,
  • 20 punktów – za zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontynuacja edukacji w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych,
  • 10 punktów – dla rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej),
  • 10 punktów – za drugie dziecko w placówce oraz
  • 5 punktów – w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

 

Kalendarz rekrutacyjny – daty, które trzeba znać

– 17 kwietnia–11 maja – złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka,
– 15 maja – ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
do 29 maja – złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki,
15 czerwca – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka,
do 24 czerwca – podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi.

W ciągu roku,  w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

Jeden system dla całego miasta

Rodzice składający wniosek korzystają z jednej listy, wspólnej dla całego miasta. Wybierają w nim dwie konkretne placówki, do których chcieliby zapisać dzieci, zaznaczając przy tym jednostkę preferowaną. W przypadku braku miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.