Szanowni Państwo,

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów do 25.04.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, iż:

Na podstawie ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 568) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności którego ważność:
1) upłynęła w terminie przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie po dniu wejścia w życie ww. ustawy zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność

Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenia wydane na stałe lub bardziej odległe terminy), ich karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wówczas nie ma konieczności i nie należy składać nowych wniosków w obecnej sytuacji.

Osoby, które otrzymają nowe orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności będą mogły składać wnioski o wydanie karty parkingowej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu – ilość przyjęć dziennych jest ograniczona.

Wnioski na legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności prosimy składać w późniejszym terminie – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawnia do korzystania z wszystkich ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością.

Posiedzenia Składów Orzekających

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534) wznowiono posiedzenia składów orzekających, z zastrzeżeniem, iż orzekanie odbywa się bez udziału osób zainteresowanych, na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej, o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Obecnie wszelkie sprawy należy załatwiać:

  1. telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)
  2. poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  3. pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
  4. przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP
  5. zostawiając dokumentację w siedzibie Zespołu, w skrzynce umieszczonej na II piętrze. Dokumentacja powinna być zapakowana w kopertę z informacją wewnątrz zawierającą  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numerem PESEL oraz numer telefonu. W przypadku osobistego stawiennictwa uprzejmie prosimy o założenie maseczki zasłaniającej nos i usta oraz rękawiczki.

PZON Gdynia