23.06.2020r. mimo niełatwego czasu związanego z okresem pandemii COVID – 19 odbyło się spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Gdyńska Koalicja na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom zawiązana została w 2017 roku. Tworzą ją przedstawiciele gdyńskich instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców Gdyni doświadczających problemów wynikających z uzależnienia swojego, lub jednego z członków rodziny.

Spotkania koalicji odbywają się cyklicznie (średnio dwa razy do roku, jednak w międzyczasie w wybranych obszarach tematycznych współpracują koalicyjne grupy robocze). Uczestnicy koalicji mają możliwość podsumować swoje dotychczasowe działania, a także ocenić efektywność udzielanego wsparcia. Na podstawie wymienianych informacji i przemyśleń formułowane są kolejne cele do realizacji.  Spotkania zwykle wzbogacone są o warsztaty bądź wykłady o tematyce powiązanej z bieżącymi potrzebami i aktualnymi trudnościami wynikającymi z pracy w obszarze pomagania – wspomina Aleksandra Rusak, kierownik Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS Gdynia.

 

Tym razem o stanie przygotowań nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2021-2025 mającego objąć różnego typu uzależnienia mówiła Pani Alicja Zajączkowska, kierująca pracami zespołu planistycznego. W programie mają zostać zawarte różne oddziaływanie profilaktyczne, będą one uwzględniały specyfikę poszczególnych grup docelowych oraz współcześnie obowiązujące trendy – mówi Pani Alicja Zajączkowska.

 

Koordynujemy proces tworzenia programu spełniającego jednoczenie rolę strategii w tym obszarze. Grupa, w skład której wchodzą między innymi przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych. Docelowy program planujemy poddać również  konsultacjom społecznym – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. – Gotowy dokument przedłożymy Radzie Miasta jeszcze w tym roku.

Agnieszka Nadratowska, zastępca dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni podkreśla, że Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom wyznaczy kierunki  miejskiej polityki przeciwdziałania uzależnieniom. -Będziemy je realizować we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gdyńskim Centrum Zdrowia  – informuje. –Warto przypomnieć, że wcześniej MOPS koordynował Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a my  (OPITU) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym. Teraz będziemy działać wspólnie, kładąc duży nacisk na profilaktykę.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w szkołach, oraz wśród osób współuzależnionych. Te wnioski zostaną uwzględnione w treściach zawartych w nowym  Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zaprezentowany został również projekt „Małej rodzinnej konstytucji”, którego autorem jest Pan Artur Mączka. Reguły postępowania wg założeń tego pomysłu można zdefiniować hasłem „Demokracja w rodzinie to rządy rodziców z poszanowaniem praw dzieci”. Mogliśmy również posłuchać o projekcie „Kręgi na wodzie”, którego bezpośrednimi adresatami są osoby dotknięte próbą samobójczą kogoś bliskiego. Konferencja związana z tą tematyką, przewidziana jest na 10.09.2020r. Natomiast Pani Martyna Kruszyńska, przedstawicielka Stowarzyszenia  OVUM, przybliżyła temat roli mediacji w sytuacji konfliktu rodzinnego, z którym tak często mamy do czynienia w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych gdyńskich instytucji. Panel dotyczył realizacji zadań podczas pandemii COVID – 19. Nie jest zaskoczeniem, że wiele działań w tym trudnym czasie było realizowanych online lub za pomocą rozmów telefonicznych. Zauważono, że ta niedogodność tak naprawdę sprzyjała efektywnej komunikacji i utrzymaniu bogactwa oferty wspomnianych instytucji na tym samym poziomie.

Podczas debaty  padły również słowa uznania dla pracowników gdyńskich instytucji  pomocowych, jak i samorządowych, dzięki  ich elastyczności i gotowości do realizacji niestandardowych zadań w okresie pandemii udało się utrzymać ciągłość działań na tym samym poziomie, a wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji udzielić adekwatnego wsparcia.