Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Gdyńskie Centrum Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gcz.gdynia.pl

Strona została opublikowana dnia 19.11.2018.

Na stronie dokonano istotnych aktualizacji 01.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne niezgodne z ustawą

 • Pliki PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Trwają prace nad udostępnieniem.

Wyłączenia

 • Mapy
 • Filmy umieszczone przed 23 września 2020 nie posiadają napisów. Napisy są sukcesywnie uzupełniane.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • Tryb monochromatyczny (wysoki kontrast, zwykły kontrast).
 • Tryb dużych fontów (możliwość powiększenia wielkości liter na stronie).
 • Możliwość przeglądania strony na ekranach urządzeń mobilnych, takich tablet czy telefony komórkowe.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i opublikowano na stronie 31.03.2011.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt z Arturem Opalińskim:

sekretariat@gcz.gdynia.pl ; +48 58 88 08 311.

Każdy ma prawo tą drogą:

 • Złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji.
 • Złożyć żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
 • Złożyć żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu np. opisanie zawartości filmu nagranego bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie.
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
 • Sposób kontaktu.
 • Wskazanie preferowanego sposobu dostęp, jeśli wniosek dotyczy alternatywnego udostępnienia informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest:

 • Zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
 • Zawiadomić osobę składającą wniosek, jeśli termin zrealizowania żądania nie jest możliwy do realizacji.
 • Podać termin, w którym spełnienie żądania jest możliwe, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 4381-395 Gdynia – Budynek Hossa, II piętro

budynku na 2 piętrze znajdują się:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • Sekretariat i biura Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Wejście i ciągi komunikacyjne

 • Główne wejście usytuowane od frontu budynku zapewnia swobodny dostęp z poziomu chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Drzwi automatyczne, pod zadaszeniem.
 • W holu budynku znajduje się recepcja z bezpośrednią możliwością kontaktu z pracownikiem.
 • Przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Na powierzchni korytarza nie znajdują się progi ani schody, które mogły by utrudnić przemieszczanie się. Pozbawione są barier architektonicznych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są trzy windy, które umożliwiają przejazd do przestrzeni zajmowanej przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, w pobliżu windy.

Pies przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku wydzielone jest 6 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego

W sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Gdyńskiego Centrum Zdrowia.