Gdyńskie Centrum Zdrowia – (GCZ), jest jednostką Gminy Miasta Gdyni, która powstała 26 kwietnia 2017 roku. W ramach naszej działalności monitorujemy i diagnozujemy stan zdrowia mieszkańców Gdyni. Zajmujemy się profilaktyką chorób, ograniczeniem skutków niepełnosprawności, pracujemy nad wyeliminowaniem nierówności w zdrowiu. Integrujemy różne środowiska mieszkańców Gdyni, współpracujemy z wieloma partnerami działającymi w obszarze zdrowia publicznego.

Dbamy o prawa i potrzeby osób z niepełnosprawnością, aby ich udział w życiu społecznym był jak największy. Promujemy i wspieramy organizacje pozarządowe, aby ich działalność docierała do jak najszerszego grona mieszkańców.

Zachęcamy do prowadzenia zdrowego trybu życia i podnosimy poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców naszej gminy poprzez organizowanie i wspieranie kampanii informacyjnych, działań edukacyjnych oraz wydarzeń prozdrowotnych.

GCZ, z ramienia Gminy Miasta Gdyni jest jednostką kontrolującą i wspomagającą podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydajemy również zaświadczenia o wpisie lub wypisie żłobków i klubów dziecięcych do Rejestru , który prowadzi Prezydent Miasta Gdyni.

W ramach funkcjonowania Gdyńskiego Centrum Zdrowia działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W skład Zespołu wchodzą lekarze orzecznicy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi oraz obsługa administracyjna. Do głównych zadań Zespołu należy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz wydawanie kart parkingowych.