UWAGA  !!!!!

INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O TRWAŁYM CHARAKTERZE, KTÓRYCH KARTA PARKINGOWA TRACI WAŻNOŚĆ.

Nowy kompletny wniosek (kopia orzeczenia, jedno zdjęcie, dowód opłaty) należy złożyć nie wcześniej niż tydzień przed upływem terminu  ważności posiadanej karty parkingowej. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie ma możliwości wydania karty parkingowej wcześniej.

I. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje kartę parkingową na podstawie orzeczeń wydanych po 01 lipca 2014 r.:

– osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub 10-N (choroba neurologiczna);

– osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie określone w art. 8 ust 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Warunkiem ubiegania się przez osobę zainteresowaną o wydanie karty parkingowej jest złożenie następujących dokumentów:
– wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązująca część A; (kliknij by pobrać)
– 1 fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie karty parkingowej, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych);
– oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (do wglądu). Orzeczenie jest prawomocne po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jednakże zgodnie z pouczeniem zawartym w orzeczeniu, w trakcie terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wnioskodawca zgadza się z wszystkimi postanowieniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu prawo do wniesienia zrzeczenia się prawa do odwołania. Wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne;
– dokument tożsamości; (do wglądu)
– dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe oraz ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora. (do wglądu)

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
– osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:

91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-613 Gdynia, ul. Chwarznieńska 4
tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej
wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się
o wydanie karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Informacja dla osób posiadających orzeczenie wydane przed 01 lipca 2014 r.

Orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2014 r. nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów z wyjątkiem:
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, posiadających ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zawierające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna), wraz ze wskazaniem o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01 lipca 2014 r. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania.

II. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje kartę parkingową placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Warunkiem ubiegania się przez placówkę o wydanie karty parkingowej jest złożenie następujących dokumentów:
– wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązująca część B; (kliknij by pobrać)
– dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania placówki; (do wglądu)
– oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych);
– dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu);
– dokument tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania placówki. (do wglądu);

Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:

91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-613 Gdynia, ul. Chwarznieńska 4
tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej
wraz z nazwą placówki uprawnionej do otrzymania karty parkingowej

Kartę parkingową dla placówki wydaje się na okres 3 lat. 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotacje o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds