Najczęściej starsze osoby zapraszane są do klubów seniora. Klub seniora to głównie miejsce spotkań towarzyskich oferujące szereg zajęć rekreacyjnych. Kluby o dłuższych tradycjach i odpowiednich warunkach lokalowych organizują prelekcje, spotkania autorskie, wystawy prac plastycznych, prowadzone są tam zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin, kursy języków obcych, zajęcia rekreacyjno-sportowe itd. Mniejsze kluby są przede wszystkim otwartym dla wszystkich miejscem spotkań, które uzupełniane są prelekcjami, amatorskimi występami, wspólnymi wycieczkami. Kluby seniora działają na osiedlach i powoływane są przez spółdzielnie mieszkaniowe. Kluby seniora często też powstają przy domach kultury, bibliotekach, domach opieki społecznej i są tworzone przez organizacje pozarządowe. W przypadku bardziej bogatej oferty klubu często wprowadzane są składki członkowskie, by pokryć koszty działań klubu.
Pewną odmianą klubów seniora są sekcje osób starszych działające przy klubach i organizacjach sportowych i naukowych (np. w Związku Harcerstwa Polskiego czy Polskim Związku Wędkarskim).
Klub może powołać grupa seniorów, którzy mają chęć i pomysły na wspólne spędzanie czasu. Do tego typu działań niezbędne jest miejsce, gdzie seniorzy mogliby się spotykać, choć w ostateczności może być to nawet mieszkanie prywatne, czy zaprzyjaźniona kawiarnia.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KLUB SENIORA

W Gdyni istnieje 29 Klubów Seniora, które działają prawie w każdej dzielnicy. Na temat działalności klubów można uzyskać informację w Centrum Aktywności Seniora (CAS). O pozostałych klubach seniora, nad którymi pieczę sprawuje Polski Komitet Pomocy Społecznej informacje możesz uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Źródło: http://www.cas.gdynia.pl/gdynia-dla-seniorow/kluby-seniora