Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

CEL

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

ADRESACI

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

UWAGA: Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoba faktycznie zamieszkująca z Uczestnikiem Programu

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 14\2

Telefon: 780 062 239

E mail: k.kowalczyk@mopsgdynia.pl

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kowalczyk

 

UWAGA: Uczestnik nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.