Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019-2020

realizowanego ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna może sama wskazać Asystenta

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
 • UWAGA: Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoba faktycznie zamieszkująca z Uczestnikiem Programu

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie
 • Ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście

POBIERZ KARTĘ:

Zal. nr 7-Karta-zgloszenie-do-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej mops

 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni, Ul. Władysława IV 43 lok. 402 (IV piętro)

Telefon: 780 062 239

E mail: k.kowalczyk@mopsgdynia.pl

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Kowalczyk

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

UWAGA: Uczestnik nie ponosi odpłatności za udział w Programie.