Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

zdjęcie: http://wsparciewgdansku.pl/item/gdanskie-stowarzyszenie-pomocy-osobom-z-choroba-alzheimera/

Pomagamy utrudzonym i nieraz bardzo zagubionym opiekunom i ich rodzinom z terenu  naszego województwa. Z reguły są to emeryci, w wieku powyżej 60 lat, z przewagą kobiet. Z naszej oferty korzysta od wielu lat około 100 rodzin – mieszkańców Gdyni.

Misją Gdańskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest niesienie pomocy chorym i ich opiekunom oraz rodzinom dotkniętym chorobą  Alzheimera i pokrewnymi schorzeniami otępiennymi.

Zgodnie z założeniami statutu stowarzyszenia bardzo ważne jest szerzenie wiedzy o chorobie oraz o możliwościach pomocy jaką można zaoferować. Choroba Alzheimera to nieodwracalne uszkodzenie mózgu, które powoduje postępującą degradację psychiczną i fizyczną chorego. Specyfika choroby typu Alzheimera objawia się destrukcyjnym wpływem zarówno na osobę nią dotkniętą jak i otoczenie. Chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować a indywidualny przebieg choroby powoduje szereg różnorodnych trudności, z którymi opiekunowie sami nie są w stanie sobie poradzić.

Problem narasta z roku na rok i przybywa liczba chorych gdyż paradoksalnie, dzięki postępom medycyny jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, a tym samym narażonym na choroby otępienne. Wczesne rozpoznanie może zahamować jej rozwój, opóźniać dramatyczne objawy.

W tej sytuacji Stowarzyszenie wypełnia powstałą lukę, monitorując potrzeby zgłaszane na bieżąco przez opiekunów i jako organizacja pozarządowa jest partnerem i przekaźnikiem interesów tej obciążonej ponad miarę grupy osób wobec instytucji samorządowych, opieki społecznej, NFZ a także władz wszystkich szczebli. Równocześnie ściśle współpracując z podmiotami służby zdrowia i innymi pokrewnymi stowarzyszeniami wykorzystuje wiedzę i postęp w medycynie na rzecz podopiecznych.

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 1994 roku i działa na terenie Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz w miarę możliwości na terenie województwa pomorskiego, utrzymując się ze składek, dostępnych grantów publicznych i darowizn (w tym głównie z 1% podatków).

Stowarzyszenie służy następującymi formami pomocy:

 

Szeroki zakres poradnictwa  – prowadzonego w punktach informacyjno-konsultacyjnych, w których przekazywane są informacje o chorobie i pielęgnacji chorego we wszystkich  stadiach choroby, doradztwo i pomoc we właściwym organizowaniu opieki nad chorym, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów, informacje o uprawnieniach, udostępnianie publikacji.

Informacje przekazywane są telefonicznie, w punktach konsultacyjnych i przez internet:

 • adres e-mail: alzheimer.gdansk@gmail.com
 • www.facebook.com/alzheimer.gdansk/

Punkty informacyjno – konsultacyjne czynne są:

 • w Sopocie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Armii Krajowej 94

we  wtorki i czwartki, w  godz. 10.00-14.00;

 • w Gdyni w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

przy ul. 3-go Maja 27/31 w poniedziałki w godz.17.00-18.30

 

Program grupowej i  indywidualnej terapii psychologicznej i terapii psychomotorycznej osób z chorobą  Alzheimera i pokrewnymi demencjami. Celem programu jest przedłużenie sprawności psychicznej i fizycznej  osób niepełnosprawnych . Terapia psychologiczna i psychomotoryczna spowalnia wyniszczający proces chorobowy. Zajęcia prowadzone podczas terapii aktywizują umysł. Zajęcia terapii psychomotorycznej podtrzymują kondycję fizyczną. Grupowe zajęcia organizujemy w soboty w Sopocie, w siedzibie Stowarzyszenia oraz w czwartą środę i drugi piątek miesiąca w Gdyni, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Indywidualna terapia odbywa się w domach chorych. Przeznaczona  jest dla  chorych nie wychodzących z domu.

 

Grupy wsparcia dla opiekunów są prowadzone przez psychoterapeutów.

Spotkania opierają się na:

 • wymianie doświadczeń opiekunów, przekazywanie informacji o metodach rozwiązywania podobnych problemów  przez uczestników
 • omawianiu problemów wieku podeszłego i aktualnych dolegliwości
 • relaksacji i nauki radzenia sobie ze stresem, spowodowanym nowym problemem.

Spotkania grup odbywają się  w soboty (równolegle z zajęciami dla chorych) w Sopocie, w siedzibie Stowarzyszenia oraz  w czwartą środę i drugi piątek miesiąca w Gdyni, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).

 

Imprezy integracyjne, w których uczestniczą chorzy i opiekunowie aktualni i byli, zespół stowarzyszeniowy (organizujący i obsługujący imprezę) oraz nierzadko goście z instytucji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.

Cele imprez integracyjnych:

 • zapobieganie marginalizacji  i izolacji osób chorych oraz  ich opiekunów,
 • tworzenie warunków do integracji środowiskowej chorych i opiekunów,
 • niwelowanie stresu będącego skutkiem niepełnosprawności, relaksacja,
 • przywrócenie chorym umiejętności współżycia w zespole,
 • uaktywnienie osobowości uczestników i ochrona przed skutkami depresji,
 • poprawa stanu  psychicznego osób chorych i ich opiekunów,
 • ochrona przed skutkami depresji,

Stopień aktywności uzyskanej przez osoby chore w trakcie imprez integracyjnych ma charakter krótkotrwały, ale bardzo istotny dla aktywizacji i integracji środowiskowej jak i społecznej tych osób.  Działa  korzystnie na chorych jak również  na  ich opiekunów z kręgu rodziny. Osoby chore uczestniczące w imprezach odreagowują lęk, ich opiekunowie stres, jednych i drugich uczestnictwo w imprezie wzmacnia psychicznie Uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, umacnia więzi z osobami biorącymi udział w ich rehabilitacji. Sprzyja  nawiązywaniu kontaktów. Stanowi podłoże do samoorganizowania się w grupy  samopomocowe. Wszystkie spotkania z podopiecznymi wywołują w ich psychice bardzo pozytywne emocje. Spełniają one oczekiwaną rolę, tj. aktywizują, zbliżają, integrują. W ciągu roku organizowane są średnio cztery imprezy integracyjne, przeważnie dwie plenerowe i dwie stacjonarne z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera i uroczyste spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Kształcenie opiekunów  poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla opiekunów chorych z kręgu rodziny i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces opieki oraz rehabilitacji chorych. Uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną wiedzę do sprawowania profesjonalnej opieki nad swoimi podopiecznymi, poszerzają wiedzę na temat choroby. Uczestnicy szkoleń otrzymują poradniki dla opiekunów. Szkolenia odbywają w zależności od zgłaszanych potrzeb i od możliwości finansowych Stowarzyszenia jak np. zdobyte granty.

 

Powód do dumy?

Wyjątkowo  dumni jesteśmy, że odbiorcy naszych działań nie czują się osamotnieni w trudnej dla nich sytuacji, że czują wsparcie z naszej strony. Jesteśmy dumni, że działalność nasza  jest zauważana. Jesteśmy dumni z otrzymanych nagród wśród, których wymienić należy:

 • Honorowe odznaczenie – Medal Księcia Mściwoja II- w uznaniu wybitnych zasług dla miasta Gdańska przyznane naszemu Stowarzyszeniu przez Radę Miasta Gdańska w 1999 r.
 • Wyróżnienie  Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego  za   pracę na rzecz lokalnych  społeczności z 2011 r.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców przyznana w 2012 r.
 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii POMOC SPOŁECZNA za całokształt działalności organizacji z 2012 r.
 • Trzy osoby z naszego Stowarzyszenia zaangażowane  w pracę na rzecz rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera otrzymały nagrodę  „Sopockiego  Wolontariusza  Roku” w kategorii wolontariat indywidualny.

Nagrodę “Sopockiego  Wolontariusza  Roku 2010”  otrzymała pani Teresa Dowiakowska.

Nagrodę „Sopockiego  Wolontariusza  Roku 2012”  otrzymała pani Mirosława Józefowicz.

Nagrodę „Sopockiego  Wolontariusza  Roku 2016”  otrzymała pani Wanda Gawrońska  za wieloletnią pomoc osobom  dotkniętym chorobą Alzheimera.

 • W 2018 r. pani Wanda Gawrońska została laureatką III edycji konkursu „Srebrnego Śledzia” w kategorii najciekawsza osobowość i otrzymała nagrodę przyznawaną przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Uczestniczymy co roku w Zjazdach organizacji alzheimerowskich z całego kraju, na których przedstawiane są aktualne badania naukowe dotyczące diagnozowania choroby, leki spowalniające chorobę itp. zagadnienia. Jesteśmy zrzeszeni w Alzheimer Polska.

 

Planowana jest dalsza realizacja misji i celów Stowarzyszenia zawartych w statucie – “niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i otępiennymi zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom” jak również dalsze działania Stowarzyszenia w ramach Alzheimer Polska na rzecz wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, opracowanego przez koalicję organizacji alzheimerowskich działających w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.