Logo Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
zdjęcie: http://wsparciewgdansku.pl/item/gdanskie-stowarzyszenie-pomocy-osobom-z-choroba-alzheimera/

Stowarzyszenie pomaga utrudzonym i nieraz bardzo zagubionym opiekunom i ich rodzinom z terenu województwa pomorskiego. Z reguły są to emeryci, w wieku powyżej 60 lat, z przewagą kobiet. Z oferty korzysta od wielu lat około 100 rodzin – mieszkańców Gdyni.

Misją Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest niesienie pomocy chorym i ich opiekunom oraz rodzinom dotkniętym chorobą Alzheimera i pokrewnymi schorzeniami otępiennymi.

Zgodnie z założeniami statutu stowarzyszenia bardzo ważne jest szerzenie wiedzy o chorobie oraz o możliwościach pomocy jaką można zaoferować. Choroba Alzheimera to nieodwracalne uszkodzenie mózgu, które powoduje postępującą degradację psychiczną i fizyczną chorego. Specyfika choroby typu Alzheimera objawia się destrukcyjnym wpływem zarówno na osobę nią dotkniętą jak i otoczenie. Chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować a indywidualny przebieg choroby powoduje szereg różnorodnych trudności, z którymi opiekunowie sami nie są w stanie sobie poradzić.

Problem narasta z roku na rok i przybywa chorych gdyż paradoksalnie, dzięki postępom medycyny jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, a tym samym narażonym na choroby otępienne. Wczesne rozpoznanie może zahamować jej rozwój, opóźniać dramatyczne objawy.

W tej sytuacji Stowarzyszenie wypełnia powstałą lukę, monitorując potrzeby zgłaszane na bieżąco przez opiekunów i jako organizacja pozarządowa jest partnerem i przekaźnikiem interesów tej obciążonej ponad miarę grupy osób wobec instytucji samorządowych, opieki społecznej, NFZ a także władz wszystkich szczebli. Równocześnie ściśle współpracując z podmiotami służby zdrowia i innymi pokrewnymi stowarzyszeniami wykorzystuje wiedzę i postęp w medycynie na rzecz podopiecznych.

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 1994 r. i działa na terenie Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz w miarę możliwości na terenie województwa pomorskiego, utrzymując się ze składek, dostępnych grantów publicznych i darowizn (w tym głównie z 1% podatków).

Stowarzyszenie służy następującymi formami pomocy:

Szeroki zakres poradnictwa  – prowadzonego w punktach informacyjno-konsultacyjnych, w których przekazywane są informacje o chorobie i pielęgnacji chorego we wszystkich  stadiach choroby, doradztwo i pomoc we właściwym organizowaniu opieki nad chorym, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów, informacje o uprawnieniach, udostępnianie publikacji.

Informacje przekazywane są telefonicznie, w punktach konsultacyjnych i przez internet:

Punkty informacyjno – konsultacyjne czynne są:

Program grupowej i  indywidualnej terapii psychologicznej i terapii psychomotorycznej osób z chorobą  Alzheimera i pokrewnymi demencjami. Celem programu jest przedłużenie sprawności psychicznej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami . Terapia psychologiczna i psychomotoryczna spowalnia wyniszczający proces chorobowy. Zajęcia prowadzone podczas terapii aktywizują umysł. Zajęcia terapii psychomotorycznej podtrzymują kondycję fizyczną. Grupowe zajęcia organizowane są w Sopocie, w siedzibie Stowarzyszenia oraz w Gdyni, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Indywidualna terapia odbywa się w domach chorych. Przeznaczona  jest dla chorych nie wychodzących z domu.

Grupy wsparcia dla opiekunów są prowadzone przez psychoterapeutów.

Spotkania opierają się na:

Spotkania grup odbywają się w Sopocie, w siedzibie Stowarzyszenia oraz w Gdyni, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).

Imprezy integracyjne, w których uczestniczą chorzy i opiekunowie aktualni i byli, zespół stowarzyszeniowy (organizujący i obsługujący imprezę) oraz nierzadko goście z instytucji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.

Cele imprez integracyjnych:

Stopień aktywności uzyskanej przez osoby chore w trakcie imprez integracyjnych ma charakter krótkotrwały, ale bardzo istotny dla aktywizacji i integracji środowiskowej jak i społecznej tych osób.  Działa  korzystnie na chorych jak również  na  ich opiekunów z kręgu rodziny. Osoby chore uczestniczące w imprezach odreagowują lęk, ich opiekunowie stres, jednych i drugich uczestnictwo w imprezie wzmacnia psychicznie Uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, umacnia więzi z osobami biorącymi udział w ich rehabilitacji. Sprzyja  nawiązywaniu kontaktów. Stanowi podłoże do samoorganizowania się w grupy  samopomocowe. Wszystkie spotkania z podopiecznymi wywołują w ich psychice bardzo pozytywne emocje. Spełniają one oczekiwaną rolę, tj. aktywizują, zbliżają, integrują. W ciągu roku organizowane są średnio cztery imprezy integracyjne, przeważnie dwie plenerowe i dwie stacjonarne z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera i uroczyste spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Kształcenie opiekunów  poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla opiekunów chorych z kręgu rodziny i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces opieki oraz rehabilitacji chorych. Uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną wiedzę do sprawowania profesjonalnej opieki nad swoimi podopiecznymi, poszerzają wiedzę na temat choroby. Uczestnicy szkoleń otrzymują poradniki dla opiekunów. Szkolenia odbywają w zależności od zgłaszanych potrzeb i od możliwości finansowych Stowarzyszenia jak np. zdobyte granty.

Powód do dumy?

Wyjątkowo dumni są z tego, że odbiorcy działań nie czują się osamotnieni w trudnej dla nich sytuacji, że czują wsparcie ze strony organizacji. Działalność jest zauważana. Otrzymane nagrody to m.in.:

Stowarzyszenie uczestniczy co roku w Zjazdach organizacji alzheimerowskich z całego kraju, na których przedstawiane są aktualne badania naukowe dotyczące diagnozowania choroby, leki spowalniające chorobę itp. zagadnienia. Jest zrzeszone w Alzheimer Polska.

Planowana jest dalsza realizacja misji i celów Stowarzyszenia zawartych w statucie – „niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i otępiennymi zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom” jak również dalsze działania Stowarzyszenia w ramach Alzheimer Polska na rzecz wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, opracowanego przez koalicję organizacji alzheimerowskich działających w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

adres: Sopot, ul. Armii Krajowej 94

tel. 58 551 63 64

e-mail: alzheimer.gdansk@gmail.com