Logo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem” w Gdyni działa od 01.09.2004r. Jest to specjalistyczna placówka dziennego pobytu dla  dorosłych osób z autyzmem finansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia codzienne, specjalistyczne wsparcie dorosłym osobom z autyzmem. Prowadzona w nim terapia pozwala 30 uczestnikom na utrzymanie i rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i  zawodowych. Umożliwia nabywanie samodzielności, uczenie się różnych form aktywności, dbanie o siebie i otoczenie oraz realizację zainteresowań w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.

Uczestnikami Centrum są zarówno osoby z autyzmem i poważnymi deficytami poznawczymi, społecznymi oraz komunikacyjnymi, jak i osoby wysoko funkcjonujące, których problemy dotyczą przede wszystkim kompetencji społecznych.

Z uczestnikami pracuje 10 terapeutów – psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów, którzy stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.  Ich praca  podlega stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora behawioralnego.

Centrum działa 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich rodzaj i zakres dostosowany jest do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z usług Centrum. Kolejność zajęć i ich częstotliwość jest uwzględniona w planach tygodnia i dnia, grupowych oraz indywidualnych. Plany te w zależności od poziomu funkcjonowania uczestników mogą być: pisane, fotograficzne lub obrazkowe. Korzystanie z planów  dnia zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób z autyzmem i przewidywalność zadań każdego dnia.

Działalność Centrum skupiona jest wokół realizacji następujących celów :

Zadania realizowane przez Centrum:

Zajęcia warsztatowe odbywają się w następujących  pracowniach: kulinarnej, porządkowej, prac biurowych, plastycznej i rękodzielniczej, ceramicznej.

Uczestnicy systematycznie biorą udział w zajęciach organizowanych poza Centrami. Są to aktywizacja zawodowa, wyjścia turystyczne lub kulturalne, hipoterapia.

W Centrum obchodzone są tradycyjne uroczystości, takie jak Wigilia i śniadanie wielkanocne oraz wydarzenia osobiste uczestników, takie jak imieniny. Uczestnicy otrzymują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  obejmujące zajęcia indywidualne oraz okresową diagnozę prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji, różne formy relaksacji i zabaw psychoruchowych. W razie potrzeby otrzymują również wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym urzędowych, lub umówienia się do lekarza, czy specjalisty.

Praca chroniona

W Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni funkcjonuje Punkt Poligraficzny, w którym zatrudnionych jest pięć dorosłych osób z autyzmem. Osoby te pracują w punkcie małej poligrafii wykonując rozmaite usługi  dla lokalnej społeczności. Zajmują się kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem, bindowaniem, laminowaniem oraz innym zadaniami związanymi z obsługą klientów w tym, wystawianiem rachunków, rozliczaniem pieniędzy. Tylko kilkanaście placówek, instytucji oraz pracodawców w Polsce zatrudnia osoby ze spektrum autyzmu. Jest to dla naszych podopiecznych szczególnie ważny element w procesie terapeutycznym oraz ich rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Metody terapii

W naszych placówkach w stosunku do osób z dużymi deficytami poznawczymi, społecznymi i komunikacyjnymi stosujemy terapię behawioralną. Dzięki niej nasi podopieczni mogą realizować swoje potrzeby, komunikować się w dostępny dla siebie sposób, często przy pomocy komunikacji alternatywnej, dbać o siebie i  otoczenie, rozwijać swoje zainteresowania oraz wykonywać proste prace. Terapia pozwala im na poprawę funkcjonowania społecznego i samokontrolę dot. zachowań trudnych, w tym agresji i autoagresji, które występują u części populacji osób z autyzmem.

Osoby wysoko funkcjonujące, mające jakiś wgląd we własne emocje, korzystają w naszych placówkach z terapii poznawczo-behawioralnej, w której przedmiotem procesu terapeutycznego jest zaburzone postrzeganie rzeczywistości i związane z tym utrwalone, dysfunkcyjne zachowania. Efektem tej terapii jest przede wszystkim lepsze rozumienie siebie i swoich relacji z innymi, obniżanie poziomu lęku i ataków paniki, a także lepsze samopoczucie i  funkcjonowanie.

Dane kontaktowe:

adres: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni, ul. Witomińska 9

telefon: 58 661-71-36

e-mail: autyzmcentrum@wp.pl