Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością jest pani Beata Wachowiak-Zwara. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i opracowywanie nowych projektów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, opracowywanie założeń rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw i przyjętych programów, a także analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidowanie barier (w zakresie możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej itp.).
Przy współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnomocnik inicjuje i koordynuje działania ograniczające skutki niepełnosprawności m.in. poprzez programy oświatowe , kulturalne i rekreacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne itp. dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
Beata Wachowiak-Zwara
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Pokój 205
Tel. 58 66 88 790
e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl