Od 2003 r. działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Działania Powiatowej Rady regulują: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób; ocena realizacji programów; a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty przyjmowane Uchwałą Rady Miasta, których zapisy mają lub mogą mieć wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością w mieście wymagają obligatoryjnie opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1763/19/VIII/O z dnia 23 grudnia 2019 r. w skład Powiatowej Rady weszły następujące osoby:

  1. Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

  2. Elżbieta Gurska – Prezes Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”

  3. Danuta Kłopocka – Prezes Zarządu ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju

  4. Kordian Kulaszewicz – Prezes Zarządu Fundacji Adaptacja

  5. Mariusz Rozborski – Prezes Zarządu Fundacji Prosto z Serca

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Obsługą techniczno–biurową Powiatowej Rady zajmuje się pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia: Joanna Kowalewska, tel. 58-88-08-319.

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds