Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni

Od 2003 r. działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Działania Powiatowej Rady regulują: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób; ocena realizacji programów; a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty przyjmowane Uchwałą Rady Miasta, których zapisy mają lub mogą mieć wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością w mieście wymagają obligatoryjnie opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3567/15/VII/P z dnia 3 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 7012/17/VII/O z dnia 21 listopada 2017 r. w skład Powiatowej Rady weszły następujące osoby:

  1. Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Miasta Gdyni (Przewodniczący Powiatowej Rady)

  2. Angelika Boniuszko – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Pomorski Koło w Gdyni

  3. Ewa Dygaszewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki (Z-ca Przewodniczącego Powiatowej Rady)

  4. Kordian Kulaszewicz – Prezes Fundacji Adaptacja

  5. Magdalena Madajczyk – Prezes Zarządu Fundacji Dogtor

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Obsługą techniczno–biurową Powiatowej Rady zajmuje się pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia: Joanna Kowalewska, tel. 58-88-08-319.