Od 2003 r. działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Działania Powiatowej Rady regulują: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób; ocena realizacji programów; a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty przyjmowane Uchwałą Rady Miasta, których zapisy mają lub mogą mieć wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością w mieście wymagają obligatoryjnie opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7090/23/VIII/O z dnia 5 grudnia 2023 r. w skład Powiatowej Rady weszły następujące osoby:

  1. Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia,
  2. Danuta Kłopocka – Prezes Zarządu ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
  3. Krzysztof Dosz – Prezes Koła w Gdyni Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski,
  4. Mariusz Rozborski – Prezes Zarządu Fundacji Prosto z Serca,
  5. Adam Wnorowski – Prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”.

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Obsługą techniczno–biurową Powiatowej Rady zajmuje się pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia: Joanna Kowalewska, tel. 58-88-08-319.