Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.

Jest ona wydawana na czas ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dzieci);
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły 60 roku życia;
  • na stałe – dla osób które ukończyły 60 rok życia.

Stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności na nowej legitymacji wpisuje się wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem ubiegania się o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; (kliknij by pobrać)
  • kserokopię ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) – orzeczenie jest prawomocne po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jednakże zgodnie z pouczeniem zawartym w orzeczeniu, w trakcie terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wnioskodawca zgadza się z wszystkimi postanowieniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu prawo do wniesienia zrzeczenia się prawa do odwołania. Wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne;
  • 1 fotografię o wymiarach 35×45 mm (także w przypadku dzieci), tło jasnobiałe, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
  • dowód osobisty do wglądu;
  • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną);
  • pełnomocnictwo/upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jeżeli wniosek składa w jej imieniu inna osoba.

Powyższą dokumentację należy złożyć:

Odbiór legitymacji:

Osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, Zespół nie ma uprawnień do wysyłania dokumentu pocztą.

 

Aby złożyć ponownie wniosek o wydanie legitymacji jeżeli poprzednia została wydana po 1 września 2017 r. należy uiścić opłatę (15 zł) za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Warunkiem ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:

91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-613 Gdynia, ul. Chwarznieńska 4
tytułem: opłata za wydanie duplikatu legitymacji
wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się
o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

Informacja dla osób posiadających legitymację wydaną przed 1 września 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, zachowują ważność na czas w nich określony.