Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.

Jest ona wydawana na czas ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:

Stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności na nowej legitymacji wpisuje się wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem ubiegania się o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

Odbiór legitymacji:

Osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, Zespół nie ma uprawnień do wysyłania dokumentu pocztą.

Aby złożyć ponownie wniosek o wydanie legitymacji jeżeli poprzednia została wydana po 1 września 2017 r. należy uiścić opłatę (15 zł) za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Warunkiem ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:

91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
tytułem: opłata za wydanie duplikatu legitymacji
wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się
o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

Informacja dla osób posiadających legitymację wydaną przed 1 września 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, zachowują ważność na czas w nich określony.

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds