Zgodnie z §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Przykład: Dla orzeczenia ważnego do 30.04.2020 r., wniosek można składać najwcześniej 01.04.2020 r.
Nie. W przypadku składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, załącza się dokumentację medyczną która pojawiła się od chwili wydania ostatniego orzeczenia. Złożone wcześniej dokumenty są w aktach sprawy i Skład Orzekający ma do nich wgląd.
Nie ma takiego wymogu, jednakże należy pamiętać aby wniosek był czytelnie podpisany, a wszystkie jego pozycje wypełnione.
Zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do wniosku o wydanie orzeczenia, o którym mowa w §2 pkt. 1 i 2, dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Mając na uwadze powyższe, dokumentacja medyczna jest niezbędna do wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W jej skład mogą wchodzić: karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie psychologiczno-pedagogiczne, historie choroby z Poradni Specjalistycznych.
Zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia (otrzymania) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Nie ma określonego wzoru odwołania. Należy je napisać czytelnie, zachowując ogólne zasady sporządzania pism.
Zgodnie z §8 ust. 2 i 48) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu trwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka. W przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu przyczyn wskazanych wyżej, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, orzeczenie może być wydane bez obecności wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe, można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w §6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Wówczas należy złożyć nowy wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz wszelką dokumentację medyczną potwierdzającą zasadność wniesionego wniosku.
Nie ma takiej konieczności. Zaświadczenie lekarskie wypisuje lekarz leczący, jeśli ma wiedzę na temat przebiegu choroby zasadniczej i chorób współistniejących.
Zgodnie z §8 ust. 5c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt. 1 i 2, na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, z której mowa w ust. 3a pkt. 3 na okres 3 lat. W związku z powyższym, pomimo posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe, maksymalny termin ważności karty parkingowej to 5 lat. Po upływie jej ważności należy złożyć ponownie wniosek o wydanie karty parkingowej. Nie ma obowiązku ponownego stawiennictwa na posiedzenie składu orzekającego.

Zgodnie z §1 ust. 3 oraz §. 3. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumienia przepisów o ewidencji ludności.