Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem przedstawiciela ustawowego); (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego. (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

I. Kontynuacja orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wniosek należy złożyć ponownie, jednakże nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności ostatniego orzeczenia; (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności, które pojawiły się od daty wydania ostatniego orzeczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego dziecka uległ zmianie;
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego. (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

II. Zmiana stanu zdrowia:

 • wniosek należy złożyć ponownie (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem przedstawiciela ustawowego); (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne potwierdzające zmianę stanu zdrowia w stosunku do dnia w którym zostało wydane ostatnie orzeczenie o niepełnosprawności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego dziecka uległ zmianie;
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego. (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

III. Odwoładnie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 1)