Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

I. Kontynuacja orzeczenia o niepełnosprawności:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

II. Zmiana stanu zdrowia:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

III. Odwoładnie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 1)

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds