Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

I. Kontynuacja orzeczenia o niepełnosprawności:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

II. Zmiana stanu zdrowia:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

III. Odwoładnie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 1)