Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego); (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)
 • orzeczenia innych organów orzeczniczych (ZUS, MON, KRUS, WKL);
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego. (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

I. Kontynuacja orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wniosek należy złożyć ponownie, jednakże nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności ostatniego orzeczenia; (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności, które pojawiły się od daty wydania ostatniego orzeczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego wnioskodawcy uległ zmianie;
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego; (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

II. Zmiana stanu zdrowia:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego); (kliknij by pobrać)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku); (kliknij by pobrać)
 • inne niezbędne dokumenty medyczne potwierdzające zmianę stanu zdrowia w stosunku do dnia w którym zostało wydane ostatnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego uległ zmianie;
 • zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego. (kliknij by pobrać)

Powyższą dokumentację należy złożyć:

 • osobiście lub przez osobę drugą
 • wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu

 

III. Odwoładnie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokument należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 1)