Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie: orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydanych przed 1 stycznia 1998 r.), oraz orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień jest złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego) (kliknij by pobrać)
  2. orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub wypis z treści orzeczenia Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
  3. inne niezbędne dokumenty medyczne tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)

Ważne: od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie!

Powyższą dokumentację należy złożyć: