ULGI I UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ULGI KOMUNIKACYJNE

ZKM GDYNIA

DOTYCZĄCE DZIECI

Dzieci niepełnosprawne do 7 lat  BEZPŁATNIE na liniach nocnych,   pospiesznych, zwykłych  Na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  BEZPŁATNIE na liniach nocnych,   pospiesznych, zwykłych  Na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS – II/181/2 lub MEN-i/52/2   lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania     przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2
Uczniowie niepełnosprawni  BEZPŁATNIE na liniach nocnych,   pospiesznych, zwykłych  Na podstawie na podstawie legitymacji szkolnej MENiS -II/182/2 lub       MEN-  I/51/2

 

DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Towarzyszący dziecku do lat 7- opiekun, będący osobą pełnoletnią

 

 BEZPŁATNIE na liniach nocnych,   pospiesznych, zwykłych  Na podstawie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność dziecka
Opiekun bez towarzystwa dziecka 

(tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna

 BEZPŁATNIE na liniach nocnych,       pospiesznych, zwykłych  na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-   1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolna

 

PKP I PKS

Dzieci i młodzież niepełnosprawna

wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej, placówki oświatowo–

wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym

poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

78 % ulgi

(PKP)

osob., SKM, posp.,

Ex, TLK, EIC, EC

(PKS)

zwykłe, przyspieszone, pospieszne

1)dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej;

2)dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ;

3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

– wyłącznie przy przejazdach

w relacjach określonych wyżej

78 % ulgi

(PKP)

osob., SKM,posp.,

Ex, TLK, EIC, EC

(PKS)

zwykłe, przyspieszone, pospieszne

1) dokumenty dziecka określone wyżej (pkt 1-3) – jeśli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie

(zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa powyżej w pkt 3 – jeśli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej  www.pasazer.utk.gov.pl

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE tylko z pozytywnym wskazaniem w punkcie  7  w  orzeczeniu o niepełnosprawności

 

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Spraw Społecznych,

ul. 10-go Lutego 24 (dawny budynek PLO)

Wnioski można składać online (Epuap, Emp@tia), przesłać pocztą lub poprzez „wrzutnię”.

W celu osobistego przyjęcia wniosku fakt ten należy zgłosić na maila: rds@gdynia.pl

Tel. 58-66-88-558; . 58-66-88-578; fax 58 66-88-595

Miejski Ośrdek Pomocy Społecznej,  Al. Niepodległości 876,    Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,  tel. 58  551-61-63

Wnioski można składać również online przez platformę Emp@tia

 

 

ULGI PODATKOWE

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW PFRON 

DOFINANSOWANIA DO:                                                                                 

– uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

– sprzętu rehabilitacyjnego

– likwidacji barier architektonicznych

– likwidacji w komunikowaniu się i technicznych

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:   

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI

DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU

Zespół ds. Osób  Niepełnosprawnych,                                    81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, IV piętro budynku HOSSA – lokal nr 402,    tel. (58) 728-27-10                      www.mopsgdynia.pl  – oferta wsparcia – niepełnosprawność Zespół Rehabilitacji Społecznej  – MOPS

81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14

tel. 58 555 15 76,  58 551 17 10 w. 37,   58 551 44 19 w. 37

 

KARTA PARKINGOWA

Tylko i wyłącznie dla osób posiadających pozytywne wskazanie w pkt. 9 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dotyczące spełnienia przesłanek  art. 8 ust. 3 a, ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym

Przyjmowanie interesantów:  Gdynia, ul. Władysława IV 43, (budynek HOSSA), II piętro, p. nr 4,

poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 14:30

 

WAŻNE STRONY

 

Wersja do druku: Ulgi i uprawnienia – DZIECI z niepełnosprawnością (kliknij by pobrać)

   

 

ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

ULGI KOMUNIKACYJNE

 ZKM GDYNIA

Ulgowe przejazdy (50 %) TYLKO DLA OSÓB DO UKOŃCZENIA 30 ROKU ŻYCIA

NA PODSTAWIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, WYDAWANEJ NA WNIOSEK, PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

PKP I PKS

Ulgowe przejazdy (78 %) TYLKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA ORAZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 26 R. Ż.  (wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do szkoły, szkoły wyższej oraz innych ośrodków szkolno –  wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjnych, zdrowotnych, specjalistycznych, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem)

UWAGA:  przed planowaną podróżą proszę potwierdzić aktualnie obowiązujące ulgi w informacji PKP lub PKS.

    Dodatkowe informacje na stronie internetowej  www.pasazer.utk.gov.pl

 

 

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW PFRON

DOFINANSOWANIA DO:                                                                                 

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

– sprzętu rehabilitacyjnego

– likwidacji barier architektonicznych

– likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,  81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, IV piętro budynku HOSSA – lokal nr 402, tel. (58) 728-27-10

www.mopsgdynia.pl  – oferta wsparcia – niepełnosprawność

 Zespół Rehabilitacji Społecznej  –  MOPS                           81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14

tel. 58 555 15 76,  58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19 w. 37

 

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W OBIEKTACH KULTURY  I NAUKI W GDYNI          

Wykaz obiektów i informację o ulgach można znaleźć na:

www.gdynia.pl   zakładka DLA MIESZKAŃCÓW –> GDYNIA BEZ BARIER –> INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ULGI PODATKOWE

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

ULGA PASZPORTOWA

Ulga w opłacie za wydanie paszportu – 50% kwoty określonej w przepisach

 

WAŻNE STRONY

 

Wersja do druku: Ulgi i uprawnienia – LEKKI stopień niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

 

ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

ULGI KOMUNIKACYJNE

ZKM GDYNIA

Ulgowe przejazdy (50 %) TYLKO DLA OSÓB DO UKOŃCZENIA 30 ROKU ŻYCIA

NA PODSTAWIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, WYDAWANEJ NA WNIOSEK, PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PKP I PKS

Ulgowe przejazdy (78 %) TYLKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA ORAZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 26 ROKU ŻYCIA

(wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do szkoły, szkoły wyższej oraz innych ośrodków szkolno –  wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjnych, zdrowotnych, specjalistycznych, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem)

UWAGA:  przed planowaną podróżą proszę potwierdzić aktualnie obowiązujące ulgi w informacji PKP lub PKS.

                  Dodatkowe informacje na stronie internetowej  www.pasazer.utk.gov.pl

 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

TYLKO dla osób u których niepełnosprawność wystąpiła przed 21 rokiem życia

 

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI

DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-go Lutego 24 (dawny budynek PLO)

Wnioski można składać online (Epuap, Emp@tia), przesłać pocztą lub poprzez „wrzutnię”.

W celu osobistego przyjęcia wniosku fakt ten należy zgłosić na maila: rds@gdynia.pl

Tel. 58-66-88-558; . 58-66-88-578; fax 58 66-88-595

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 876,    Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

tel. 58  551-61-63

Wnioski można składać również online przez platformę Emp@tia

 

 

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW PFRON

DOFINANSOWANIA DO:                                                                                 

– uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

– sprzętu rehabilitacyjnego

– likwidacji barier architektonicznych

– likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, IV piętro budynku HOSSA – lokal nr 402, tel. (58) 728-27-10

www.mopsgdynia.pl – oferta wsparcia – niepełnosprawność

Zespół Rehabilitacji Społecznej  – MOPS

81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14  tel. 58 555 15 76,   58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19 w. 37

 

 

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W OBIEKTACH KULTURY   I NAUKI W GDYNI          

Wykaz obiektów i informację o ulgach można znaleźć na:

www.gdynia.pl   zakładka DLA MIESZKAŃCÓW –> GDYNIA BEZ BARIER –> INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ULGI PODATKOWE

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

KARTA PARKINGOWA

Tylko i wyłącznie dla osób posiadających pozytywne wskazanie w pkt. 9 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dotyczące spełnienia przesłanek  art. 8 ust. 3 a, ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym

Przyjmowanie interesantów:  Gdynia, ul. Władysława IV 43, (budynek HOSSA), II piętro, p. nr 4,

poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 14:30

 

ULGA PASZPORTOWA

Ulga w opłacie za wydanie paszportu – 50% kwoty określonej w przepisach

 

WAŻNE STRONY

 

DODATKOWE ULGI dla osób z UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności  z przyczyną niepełnosprawności 04-O (wzrok)

 

ULGI W PKP I PKS

                 Dodatkowe informacje na stronie internetowej  www.pasazer.utk.gov.pl

ULGI KOMUNIKACYJNE (tylko ZKM Gdynia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem narządu wzroku oznaczonym symbolem 04-O wraz z opiekunem (osoba powyżej 13 roku życia) na liniach zwykłych, pospiesznych,  nocnych oraz ulgowe na liniach specjalnych.

 

 

DODATKOWE ULGI dla osób z UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności  z przyczyną niepełnosprawności 03-L (słuch)

ULGI W ORANGE POLSKA (TELEKOMUNIKACJI) zgodnie z ustawą  z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne

 

Wersja do druku: Ulgi i uprawnienia – UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

 

ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB ZE  ZNACZNYM  STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

ULGI KOMUNIKACYJNE

ZKM GDYNIA

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna towarzyszącemu w podróży (osoba pełnoletnia) na liniach zwykłych, pospiesznych,  nocnych, specjalnych.

NA PODSTAWIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, WYDAWANEJ NA WNIOSEK, PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ  DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PKP I PKS

(wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do szkoły, szkoły wyższej oraz innych ośrodków szkolno – wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjnych, zdrowotnych, specjalistycznych, a także na turnus rehabilitacyjny– i z powrotem)

UWAGA:  przed planowaną podróżą proszę potwierdzić aktualnie obowiązujące ulgi w informacji PKP lub PKS.

   Dodatkowe informacje na stronie internetowej  www.pasazer.utk.gov.pl

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

nie dotyczy osób, które ukończyły 75 rok życia oraz osób uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji pobierających dodatek pielęgnacyjny z ZUS

 

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-go Lutego 24 (dawny budynek PLO)

Wnioski można składać online (Epuap, Emp@tia), przesłać pocztą lub poprzez „wrzutnię”.

W celu osobistego przyjęcia wniosku fakt ten należy zgłosić na maila: rds@gdynia.pl

Tel. 58-66-88-558; . 58-66-88-578; fax 58 66-88-595

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Al. Niepodległości 876,  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

tel. 58  551-61-63

Wnioski można składać również online przez platformę Emp@tia

 

 

ULGI PODATKOWE

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

 

ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W OBIEKTACH KULTURY  I NAUKI W GDYNI          

Wykaz obiektów i informację o ulgach można znaleźć na:

www.gdynia.pl   zakładka DLA MIESZKAŃCÓW –> GDYNIA BEZ BARIER –> INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

KARTA PARKINGOWA

Tylko i wyłącznie dla osób posiadających pozytywne wskazanie w pkt. 9 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dotyczące spełnienia przesłanek  art. 8 ust. 3 a, ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym

Przyjmowanie interesantów:  Gdynia, ul. Władysława IV 43, (budynek HOSSA), II piętro, p. nr 4,

poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 14:30

 

ULGI w NFZ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PRAWO DO:

 

WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW PFRON

DOFINANSOWANIA DO:                                                                                         

– uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

– sprzętu rehabilitacyjnego

– likwidacji barier architektonicznych

– likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELA:

DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI DLA MIESZKAŃCÓW SOPOTU
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, IV piętro budynku HOSSA – lokal nr 402, tel. (58) 728-27-10;

www.mopsgdynia.pl oferta wsparcia niepełnosprawność

Zespół Rehabilitacji Społecznej  – MOPS 81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14

tel. 58 555 15 76, 58 551 17 10 w. 37, 58 551 44 19 w. 37

 

ULGA – ABONAMENT RTV  

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Szczegóły na stronie – www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych      

 

ULGA PASZPORTOWA

Ulga w opłacie za wydanie paszportu – 50% kwoty określonej w przepisach

 

WAŻNE STRONY

 

Wersja do druku: Ulgi i uprawnienia – ZNACZNY stopień niepełnosprawności (kliknij by pobrać)