Karta parkingowa

Co to jest karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument wydawany przez Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ma ona formę laminowanego, dwustronnie zadrukowanego blankietu, który umieszczany jest w widocznym miejscu, za przednią szybą w samochodzie. Każda karta posiada swój indywidualnie nadany numer, imię, nazwisko, zdjęcie i podpis osoby uprawnionej, datę ważności oraz nazwę organu wydającego. To dokument o standardzie międzynarodowym, co znaczy, że obowiązuje nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednakże z uwagi na fakt, iż w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego, ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością mogą się różnić.

 

Do czego uprawnia karta parkingowa w Gdyni?

Bezpłatne parkowanie na “kopertach”.

Osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową, może parkować bezpłatnie na “kopertach” tj. stanowiskach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Brak konieczności stosowania się do niektórych znaków drogowych.

Osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również kierującego pojazdem przewożącego osobę upoważnioną do otrzymania karty parkingowej.

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a zakaz wjazdu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-35 zakaz postoju

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-39 strefa ograniczonego postoju

Wyjątkiem od powyższego uprawnienia jest znak z tabliczką T-29, z napisem “Dotyczy także” oraz symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku, który jest umieszczany w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Wówczas zastosowanie się do znaku jest bezwzględnie obowiązujące.

 

Komu przysługuje karta parkingowa?

Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się tj. posiadającej pozytywne wskazanie w punkcie 9 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O  (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna).

 

Co należy zrobić aby uzyskać kartę parkingową?

Podstawą wydania karty parkingowej jest ostatnie prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, spełniające wszystkie niezbędne przesłanki do jej otrzymania. W związku z powyższym, pierwszym krokiem który należy wykonać, jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

– wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

– inne niezbędne dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym: karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia innych organów (ZUS, MON, WKL, KRUS).

 

Po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jego uprawomocnieniu się, można wstąpić z wnioskiem o wydanie karty parkingowej.

 

Dokumenty niezbędne do wydania karty parkingowej:

– wniosek o wydanie karty parkingowej,

– ostatnie prawomocne orzeczenie uprawniające do otrzymania karty parkingowej (z pozytywnym wskazaniem w pkt. 9 orzeczenia),

– jedna aktualna fotografia, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

– osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy należy mi się karta parkingowa?

Uprawnienie do karty parkingowej posiadają osoby z orzeczeniem wydanym po 01 lipca 2014 r.:

– o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z zaznaczonym pozytywnym wskazaniem określonym w art. 8 ust. 3a pkt. 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z zaznaczonym pozytywnym wskazaniem określonym w art. 8 ust. 3a pkt. 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Uprawnienie do karty parkingowej na podstawie orzeczenia wydanego przed 01 lipca 2014 r., zachowują:

– osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadające ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów przed 01 lipca 2014 r.

Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania.

Pozostałe osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające inne symbole przyczyny niepełnosprawności lub brak pozytywnego wskazania w punkcie 9 orzeczenia,

oraz wszystkie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wyrażają chęć uzyskania karty parkingowej, są zobligowane do ponownego złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i potwierdzenia znacznych ograniczeń w samodzielnym poruszaniu się.