Świadczenia z PFRON

Możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warunki uzyskania dofinansowania:

 • posiadanie ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez:
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • ZUS
  • KRUS i MSWiA (orzeczenia wydawane tylko do 31.12.1997 r.)
 • spełnienie kryterium dochodowego, tzn. o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego, np.: wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, gorsety, pionizatory, obuwie ortopedyczne.

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają, bądź umożliwiają w znacznym stopniu funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej w środowisku społecznym, np.: pieluchomajtki, aparaty słuchowe, cewniki, poduszki przeciwodleżynowe, peruki.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Oryginał faktury określającej: koszt zakupu, kwotę refundowaną przez NFZ, kwotę udziału własnego
 • Kserokopia zlecenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez realizatora zlecenia)
 • Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego:

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, np.: rower stacjonarny, rotor, drabinka do ćwiczeń.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem jednostki chorobowej oraz ze wskazaniem do korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych:

Likwidacja barier architektonicznych:

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Przedmioty dofinansowania:

Zakup/montaż/budowa:

 • pochylnia/rampa/podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • szyny najazdowe
 • dojście do budynku
 • winda/podnośnik pionowy
 • krzesełko/platforma schodowa
 • schodołaz

Dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych:

 • likwidacja progów
 • wyrównanie poziomów podłóg
 • przystosowanie drzwi
 • dostosowanie pomieszczeń sanitarnych (brodzik, siedziska kąpielowe, uchwyty
 • podłogi antypoślizgowe
 • oznakowanie lokali/ciągów komunikacyjnych

Likwidacja barier technicznych:

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie.

Przedmioty dofinansowania:

Zakup urządzeń/ sprzętów:

 • łóżko rehabilitacyjne
 • podnośnik sufitowy, wannowy, jezdny
 • sprzęty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • (np. siedzisko wannowe, nadstawka na muszlę ustępową, uchwyty ścienne, itp.)
 • inne urządzenia ułatwiające codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Przedmioty dofinansowania

Zakup urządzeń/ sprzętów:

 • urządzeń mówiących, czytaków i innych urządzeń wspomagających odbiór dźwięku
 • powiększalników
 • sygnalizacji świetlnej (np. dzwonków świetlnych)
 • aparatów telefonicznych i zestawów komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie/oprzyrządowanie odpowiednie dla rodzaju niepełnosprawności

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Turnusy Rehabilitacyjne są jedną z form wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Polegają na zorganizowanej, wyjazdowej formie aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Turnusy mogą się odbywać wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru organizatorów/ośrodków. Czas trwania turnusu wynosi 14 dni.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • złoży wniosek z wymaganymi załącznikami
 • posiada ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez:
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • ZUS
  • KRUS i MSWiA (orzeczenia wydawane tylko do 31.12.1997 r.)
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON (dot. osób dorosłych).

Wysokość dofinansowania

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia- ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
 • 40% przeciętnego wynagrodzenia – w sytuacjach szczególnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Warsztat terapii zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Organizatorami warsztatu mogą zostać: fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty (np. spółki osobowe prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe)

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające na terenie Gdyni:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju ADAPA
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Centrum Pomocowym „CARITAS” Archidiecezji Gdańskiej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni „PSONI”

Program „Aktywny samorząd” – formy wsparcia:

 • Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”,
 • Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku)
 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (m.in. w szkole wyższej, policealnej)

Kontakt: Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia ul. Władysława IV 43 , 81-395 Gdynia (IV piętro budynku HOSSA – lokal nr 402) tel. (58) 728-27-10.

Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” P. Harhaj, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia, Gdyńskie Targi Zdrowia. 06.10.2018.