PREZYDENT MIASTA GDYNI ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”

 

I. PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ofert ogłasza się na podstawie art. 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

II. ADRESACI OGŁOSZENIA
Do udziału w konkursie uprawnione są  podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podmioty komercyjne realizujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej Oferentami.

III. PRZEDMIOT  KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”, którzy zapewnią efektywną realizację programu.

IV. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: od dnia umów zawarcia umowy do dnia 14 grudnia 2020 r.

V. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
Gmina Miasta Gdyni w latach 2019-2020 planuje przeznaczyć łącznie kwotę w wysokości 690 000,00 PLN  (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta może zostać zwiększona pod warunkiem posiadania przez Gminę stosownych środków finansowych.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, zwane dalej Zleceniodawcą.
Zleceniodawca planuje przeznaczyć na wykonanie jednego pakietu możliwego do realizacji dla  uczestnika programu polityki zdrowotnej maksymalnie 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

VI. OPIS I WARUNKI REALIZACJI
Główną planowaną interwencją jest wykonanie pełnego schematu szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w grupie dziewcząt 13 i 14 letnich zamieszkałych/zameldowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni:
·         Szczepienia mają zostać wykonane szczepionką czterowalentną zgodnie z obowiązującą procedurą tj. podanie 2 dawek w schemacie 0-6 miesięcy dla dziewcząt do ukończenia 13 r.ż. i podanie 3 dawek w schemacie 0-2-6 miesięcy dla dziewcząt w wieku od 14 r. ż.
·         Szczepienia mają być przeprowadzane zgodnie z zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz z zachowaniem wszelkich warunków, określonych dla prawidłowego szczepienia. Dziewczęta zakwalifikowane do program zostaną zaszczepione szczepionką bezpieczną i posiadającą rekomendację Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), działającego przy Europejskiej Agencji ds. Leków. Szczepionka jest zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w Polsce.
·         Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej:
1.      Wiek 13 lub 14 lat.
2.      Adres zamieszkania/zameldowania na terenie Miasta Gdyni.
3.      Bezwzględnie wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na wykonanie szczepienia.
4.      Pozytywna kwalifikacja lekarza do szczepienia.
·         Kryteria wykluczenia z programu polityki zdrowotnej:
1.      Brak zgody na szczepienie ze strony rodziców/opiekunów.
2.      Brak pozytywnej kwalifikacji lekarskiej.
3.      Stałe lub czasowe przeciwskazania do szczepień.
4.      Brak adresu zamieszkania/zameldowania na terenie Gdyni.
5.      Ciężkie NOP po pierwszej dawce szczepienia.
6.      Brak wymaganego odstępu pomiędzy dawkami szczepionki.
·         Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej:
1.      Zakończenie udziału jest możliwe na każdym etapie programu na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
2.      Opuszczający program otrzymuje komplet materiałów informacyjnych na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
3.      Po wykonaniu schematu szczepień przyjmujący szczepionkę nie wymaga żadnych działań medycznych i może opuścić podmiot leczniczy. Pełne uczestnictwo w programie polega na zrealizowaniu schematu szczepienia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dawkowania.
Podanie jednej dawki szczepionki, zwane dalej Pakietem dla dziewczynki obejmuje:
1.      Weryfikację miejsca zamieszkania/zameldowania córki/podopiecznej na terenie Miasta Gdyni na podstawie jednego z poniższych dokumentów:
·         dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego z adresem zameldowania,
·         Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka,
·         legitymacji szkolnej dziecka,
·         paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
·         prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
·         pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
·         dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
·         dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.
2.      Wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, każdorazowe wyrażenie zgody na wykonanie szczepienia.
3.      Kwalifikujące badanie lekarskie poprzedzające podanie każdej dawki.
4.      Podanie dawki szczepionki w zależności od schematu szczepienia.
5.      Prowadzenie dokumentacji całości procedury (w tym dokumentację elektroniczną w systemie teleinformatycznym stworzonym przez Zleceniodawcę).
6.      Postępowanie z odpadami.
7.      Edukację w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz postępowania w przypadku wystąpienia odczynu poszczepiennego. Edukacja dziewczynek oraz ich rodziców i opiekunów w trakcie szczepienia dziecka na temat roli szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych – z wykorzystaniem opracowanych materiałów edukacyjnych.
8.      Na zakończenie cyklu szczepień każdy rodzic otrzyma ankietę ewaluacyjną dotyczącą zarówno programu jak i poziomu wiedzy dotyczącego skutków zdrowotnych zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego,
9.      Każdy uczestnik programu tj. rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o możliwości zgłaszania uwag pisemnych do organizatora programu w zakresie jakości uzyskanych świadczeń.
Koordynatorem programu będzie Zleceniodawca. Realizatorami zaś podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu ofert. Nadzór na realizacją programu prowadzony będzie zgodnie z zawartymi umowami przez osoby wyznaczone przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca stworzył system teleinformatyczny służący rejestracji dziewczynek do programu szczepień ochronnych przez rodziców/opiekunów. Rejestracja jest także możliwa osobiście w siedzibie Zleceniodawcy. Dane wszystkich zgłoszonych dziewczynek znajdują się w bazie, której administratorem jest Zleceniodawca.
Realizatorom wyłonionym w drodze konkursu zostanie przyznany indywidualny dostęp do bazy danych w zakresie niezbędnym do realizacji programu polityki zdrowotnej. W pierwszej kolejności realizatorowi zostaną powierzone dane dziewczynek, których rodzic/opiekun w procesie rejestracji wskazał przynależność do placówki realizatora.
W sytuacji, gdy w gronie wybranych w drodze konkursu realizatorów szczepień ochronnych nie będzie podmiotu, który rodzice/opiekunowie wskazali w procesie rejestracji dziewczynek, dane dziewczynek zostaną powierzone realizatorowi, którego rodzice/opiekunowie wskażą Zleceniodawcy jako preferowaną do realizacji szczepień placówkę.
W kwestii ewentualnego udostępniania dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi zastosowanie mają aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Realizatorzy będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także do prowadzenia dokumentacji w systemie teleinformatycznym Zleceniodawcy.
W ramach prowadzenia dokumentacji w systemie teleinformatycznym wymagane będzie m.in.:
·         weryfikowanie miejsca zamieszkania/zameldowania dziewczynek,
·         odnotowywanie terminów podania kolejnych dawek szczepionki, co ma posłużyć do generowania przypomnień dla rodziców/opiekunów o konieczności podania kolejnej dawki szczepionki,
·         podawanie przyczyn niezakwalifikowania do programu,
·         podawanie powodów rezygnacji z programu.
·         potwierdzenie otrzymania ankiety od rodziców/opiekunów po zakończeniu pełnego szczepienia.

Materiały informacyjne oraz ankiety wstępne i ewaluacyjne zostaną przygotowane, wydrukowane i dystrybuowane przez Zleceniodawcę.
Materiały informacyjne zostaną przekazane do gdyńskich szkół podstawowych w celu przeprowadzenia działań edukacyjnych i przekazania ich rodzicom 13  i 14 letnich dziewcząt i chłopców oraz umieszczone zostaną na stronach internetowych urzędu oraz w systemach elektronicznych szkół. Materiały będą przekazywane również pielęgniarkom szkolnym. Dodatkowo materiały będą każdorazowo przekazane rodzicom przez lekarza kwalifikującego do wykonania szczepienia.
Od realizatorów będzie wymagane złożenie na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdania z realizacji zadnia za dany rok. Sprawozdania z rocznej realizacji programu będą poddane analizie i ocenie przez pracowników Zleceniodawcy.
Dokumentacja medyczna powstająca w związku z realizacją programu będzie prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

Miejsce realizacji programu polityki zdrowotnej: w granicach administracyjnych miasta Gdyni.

VII. WYMOGI FORMALNE
Informacje ogólne
1.      Oferent powinien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz załącznikami do niego.
2.      Wszystkie załączniki do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta według wskazówek.
3.      Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.      Zleceniodawca wykluczy z postępowania Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, istotne dla prowadzonego postępowania, są niezgodne ze stanem faktycznym.
5.      Zleceniodawca dopuszcza możliwość realizacji programu polityki zdrowotnej przez podwykonawców wskazanych przez Oferenta, za których ponosi on pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym przez Oferenta i zaakceptowanym pisemnie przez Zleceniodawcę, celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że za działania i zaniechania podwykonawców Oferent odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
6.      Ocenę ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni, która zarekomenduje Prezydentowi oferty wybrane do realizacji.

Opis sposobu przygotowania oferty
1.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2.      Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zleceniodawca dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników).
3.      Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4.      Oferent winien wypełnić wszystkie pozycje cenowe ujęte w formularzu cenowym.
5.      Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
6.      Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Oferenta.
7.      Okres ważności zaświadczeń i informacji, których wymaga Zleceniodawca musi obejmować termin otwarcia ofert, a data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż 90 dni przed terminem złożenia oferty.
8.      Wymagane oświadczenia muszą być złożone na formularzach zgodnych ze wzorami określonymi przez załączniki do ogłoszenia.
9.      Oferta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową Oferenta i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
10.  W przypadku składania oferty przez pełnomocników należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę upoważnionego do reprezentowania Oferenta lub uwierzytelnioną przez notariusza.
11.  Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł korekty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
12.  Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i zamieszczenie obok poprawnego.
13.  Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykaz wymaganych dokumentów
1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2.      Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dokumenty potwierdzające zarejestrowaną działalność oferenta, tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawioną nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert) – Załącznik nr 2*.
3.      Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej o zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń w przedmiocie konkursu lub oświadczenie Oferenta o zamiarze zawarcia umowy ubezpieczenia OC w przypadku wyboru jego oferty – Załącznik nr 3*.
4.      Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta – Załącznik nr 4*.
5.      Wykaz osób, które będą realizować program polityki zdrowotnej w przedmiocie konkursu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego wraz z załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających posiadane przez pracowników kwalifikacje w zakresie przedmiotu konkursu – Załącznik nr 5.
6.      Wykaz podwykonawców oraz wykaz osób, które będą realizować program polityki zdrowotnej w przedmiocie konkursu wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego wraz z załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających posiadane przez pracowników kwalifikacje w zakresie przedmiotu konkursu – Załącznik nr 5a.
7.      Określenie warunków lokalowych wraz ze wskazaniem miejsca realizacji programu polityki zdrowotnej w przedmiocie konkursu (w granicach administracyjnych miasta Gdyni) – Załącznik nr 6.
8.      Opis proponowanego sposobu realizacji programu polityki zdrowotnej wraz z harmonogramem działań – Załącznik nr 7*.
9.      Formularz cenowy  – Załącznik nr 8.
10.  Kryteria oceny punktowej oferty – Załącznik nr 9.
11.  Proponowana liczba uczestników, których Oferent planuje zaszczepić pełnym schematem szczepienia  – Załącznik nr 10.
12.  Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – Załącznik nr 11.
13.  Uzasadnienie wyceny przedmiotu konkursu – Załącznik nr 12*.

Wymagane w ofercie dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta) należy złożyć ponumerowane w kolejności zgodnej z podaną powyżej numeracją oraz zabezpieczone przed dekompletacją.

* Formularz Oferenta

Opis sposobu obliczania ceny
1.      Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2.      Oferent określi jedną cenę brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu konkursu.
3.      W ofercie należy podać wartość łączną brutto całości przedmiotu konkursu ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczoną jako suma liczby uczestników pomnożona przez cenę jednostkową brutto pełnego pakietu świadczeń dla uczestnika.
4.      Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz cenowy  stanowiący Załącznik nr 8.
5.      Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN).
6.      Ceny proponowane przez Oferenta i zaakceptowane prze Zleceniodawcę lub wynikające z przeprowadzonych negocjacji obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
7.      Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją programu polityki zdrowotnej.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1.      Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2019 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro. Termin składania ofert upływa w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 15.30. (decyduje data i godzina wpływu oferty).
2.      W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
3.      Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4.      Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta z dopiskiem:
KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA TERENIE GMINY MIASTA GDYNI  NA LATA 2018 – 2020”.
5.      Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Termin związania ofertą
1.    Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2.    Oferent może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu związania oferta o czas wskazany przez Zleceniodawcę, nie dłużej niż 60 dni.

IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU
1.      Informacje w sprawach formalnych konkursu udzielane są w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni, ul. Władysława IV 43, II piętro. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
– Sylwia Królak  –  Kierownik Działu Zdrowia, tel. 58 880 83 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

X.            OTWARCIE, OCENA I WYBÓR OFERT
I.       Otwarcie i ocena
1.      Otwarcia ofert dokona powołana przez Zleceniodawcę Komisja Konkursowa, która oceni oferty pod względem spełnienia warunków koniecznych w dwóch etapach:
·         oceny formalnej,
·         oceny merytorycznej.
2.      Na etapie oceny formalnej Komisja Konkursowa po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, otwiera koperty w kolejności ich rejestracji.
3.      W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie nastąpi drogą elektroniczną.
4.      Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
5.      Kryteria oceny merytorycznej oferty (maks. 100 pkt):
1)   Rejestracja przez Internet rozumiana jako możliwość dokonania przez rodzica/opiekuna prawnego samodzielnej rejestracji przez specjalistyczny system teleinformatyczny na wybrany przez siebie termin  – 5 pkt.
2)   Przedstawione Zleceniodawcy uzasadnienie wyceny przedmiotu konkursu – 5 pkt.
3)   Doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu przedmiotu konkursu:
a)      0-2 lat doświadczenia – 1 pkt,
b)      3-5 lat – 3 pkt.,
c)      6-10 lat – 5 pkt.,
d)      powyżej 10 lat – 10 pkt.
4)   Dostępność do oferowanych świadczeń:
a)      parking – 5 pkt.,
b)      dogodny dostęp do komunikacji miejskiej – 5 pkt.
c)      możliwość wykonania świadczeń w dodatkowych godzinach pracy wyznaczonych przez podmiot  leczniczy bądź w soboty – 10 pkt
5)   Cena – 0-60 pkt – kryterium obliczane będzie wg poniższego wzoru i stanowić będzie 60% łącznej sumy punktów przyznawanej przez Komisję Konkursową
P = (najniższa zaoferowana cena / cena badana)*60 pkt
P – liczba przyznanych punktów

II.    Wybór ofert
Komisja Konkursowa wybierze oferty, które uzyskają największą liczbę punków w wyniku dokonania oceny merytorycznej.
1.      W trakcie oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa może:
a)      zwrócić się do Oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści merytorycznych złożonych ofert,
b)      wezwać Oferentów do poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich.
2.      Komisja Konkursowa w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia korzystniejszej ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
3.      Do negocjacji zaprasza się Oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru. Komisja Konkursowa przeprowadzi negocjacje z wybranymi  Oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden Oferent. Dopuszczalne są również negocjacje z jednym Oferentem o ile w konkursie złożono jedną ofertę.
4.      Do negocjacji kwalifikuje się Oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów konkursowych.
5.      Komisja Konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z Oferentami w protokole z negocjacji.
6.      Ustalenie w procesie negocjacji ceny nie oznacza dokonania wyboru Oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy.

III. Rozstrzygnięcie i postępowanie:
1.      Zleceniodawca unieważnia postępowanie konkursowe jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a.       cena najkorzystniejszej oferty (także po negocjacjach z Oferentami) przewyższa kwotę jaką Zleceniodawca przeznaczył na realizację programu polityki zdrowotnej,
b.      nie wpłynęła żadna oferta,
c.       odrzucono wszystkie oferty,
d.      wystąpi istotna zmiana okoliczności, niemożliwa do przewidzenia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,
e.       postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty, na podstawie której będzie można realizować program polityki zdrowotnej.
2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 lutego 2019 r. z uwzględnieniem zapisu zawartego w rozdziale XIII pkt 2a.
3.      Konkurs może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przedmiotowym ogłoszeniu.
4.      Decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmie Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa zarekomenduje do wyboru oferty o najwyższej łącznej liczbie punktów za wszystkie kryteria w liczbie zapewniającej efektywną realizację programu polityki zdrowotnej. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni będzie podstawą do zawarcia z Oferentem umowy szczegółowo określającej realizację programu polityki zdrowotnej, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.

IV. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu odrzuca się ofertę:
1.      złożoną po terminie,
2.      w której Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny za realizację przedmiotu konkursu,
3.      w przypadku, gdy cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zleceniodawcy, Zleceniodawca wzywa Oferenta do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Jeżeli Oferent, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas taka oferta podlega odrzuceniu,
4.      nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
5.      jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,
6.      jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu konkursu,
7.      złożoną przez podmioty nieuprawnione lub podlegające wykluczeniu.

XI. POSTANOWIENIA UMOWY
1.      Zleceniodawca zawrze umowę zgodną z wybraną, najkorzystniejszą ofertą w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2.      Zleceniodawca wymagać będzie od wybranego Oferenta podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
3.      Wzór umowy został określony w Załączniku nr 11. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień  umowy oraz przedmiotu zamówienia.
4.      Oferent nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.

XII.            TRYB ODWOŁAWCZY
1.      Oferentom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.
2.      Oferent składa pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro. Odwołanie, które wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywane.
3.      Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na realizację programu polityki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
4.      Po rozpatrzeniu odwołania Zleceniodawca uwzględnia lub oddala odwołanie. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu przez Zleceniodawcę zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń tablicy ogłoszeń Zleceniodawcy.
5.      W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie konkursowe.

XIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zleceniodawca może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje poprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy.
2.      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:
a)      odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny,
b)      odstąpienia od realizacji programu polityki zdrowotnej z przyczyn obiektywnych (m.in. zmiany w budżecie).
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji programu polityki zdrowotnej, gdy szczepienia będą refundowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

formularz ofertowy – wersja edytowalna
Ogłoszenie – konkurs na HPV 2019 – PDF

Ogłoszenie w wersji PDF i Zarządzenie można pobrać tutaj:

https://www.gdynia.pl/bip/konkursy-dla-podmiotow-leczniczych,7470/profilaktyka-zakazen-wirusami-brodawczaka-ludzkiego-hpv,533236