I. DYSPONENT ŚRODKÓW – OGŁASZAJĄCY KONKURS
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu

II. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU
Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 i pkt 10, art. 13 pkt 3, art. 3  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492)

III. ADRESACI KONKURSU
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

IV. CEL GŁÓWNY REALIZACJI ZADANIA
Głównym celem zadania z zakresu zdrowia publicznego jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie działań wspierających przeciwdziałanie następstwom wysiłkowego nietrzymania moczu.

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Nie wcześniej niż 15 stycznia 2019 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Zgodnie z umową.

VII. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są działania z zakresu:
1)      edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców Gdyni z problemem nietrzymania moczu,
2)      aktywności fizycznej, w szczególności prowadzenia gimnastyki usprawniającej dla mieszkańców Gdyni z problemem nietrzymania moczu.

VIII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA
Gmina Miasta Gdyni przekaże środki finansowe przeznaczone na realizację zadania na kwotę w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przy czym wymagany wkład podmiotu realizującego zadanie nie może być niższy niż 5% wnioskowanych środków.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, zwane dalej Zleceniodawcą.

IX. WYMOGI FORMALNE
Informacje ogólne
1.       Ogłoszenie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Zleceniodawcy.
2.       Oferent powinien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz załącznikami do niego.
3.       Wszystkie załączniki do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta według wskazówek.
4.       Oferty muszą obejmować całość zadania, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.       Zleceniodawca wykluczy z postępowania Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, istotne dla prowadzonego postępowania, są niezgodne ze stanem faktycznym.
6.       Zleceniodawca dopuszcza możliwość wykonywania działań objętych konkursem przez podwykonawców wskazanych przez Oferenta, za których ponosi on pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym przez Oferenta i zaakceptowanym pisemnie przez Zleceniodawcę. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że za działania i zaniechania podwykonawców Oferent odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
7.       Ocenę ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Opis sposobu przygotowania oferty
1.       Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2.       Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zleceniodawca dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników).
3.       Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
4.       Oferent winien wypełnić wszystkie pozycje cenowe ujęte w formularzu ofertowym.
5.       Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
6.       Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
7.       Okres ważności zaświadczeń i informacji, których wymaga Zleceniodawca musi obejmować termin otwarcia ofert, a data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż 90 dni przed terminem złożenia oferty.
8.       Wymagane oświadczenia muszą być złożone na formularzach zgodnych ze wzorami określonymi przez załączniki do ogłoszenia.
9.       Oferta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową Oferenta i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
10.   W przypadku składania oferty przez pełnomocników należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę upoważnionego do reprezentowania Oferenta lub uwierzytelnioną przez notariusza.
11.   Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł korekty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
12.   Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i zamieszczenie obok poprawnego.
13.   Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykaz wymaganych dokumentów
1.       Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2.       Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących (wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert) – Załącznik nr 2*.
3.       Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych – Załącznik nr 3.
4.       Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – Załącznik nr 4.
5.       Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym – Załącznik nr 5.
6.       Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł – Załącznik nr 6.
7.       Bilans za 2017 r. – Załącznik nr 7*.
8.       Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2017 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności – Załącznik nr 8*.
9.       Statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego – Załącznik nr 9*.
10.   Ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych – Załącznik nr 10*.
11.   Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – Załącznik nr 11.

Wymagane w ofercie dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta) należy złożyć ponumerowane w kolejności zgodnej z podaną powyżej numeracją oraz zabezpieczone przed dekompletacją.

* Formularz Oferenta

X. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1.       Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty).
2.       Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.
3.       Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4.       Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta
z dopiskiem:
„OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA WYSIŁKOWEMU NIETRZYMANIU MOCZU”
5.       Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Termin związania ofertą
1.    Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2.    Oferent może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zleceniodawcę, nie dłużej niż 60 dni.

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU
Informacje dotyczące ogłoszenia udzielane są w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni, ul. Władysława IV 43, II piętro. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
– Joanna Kowalewska  –  pracownik Działu Zdrowia, tel. 58 880 83 19, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

XII. OTWARCIE, OCENA I WYBÓR OFERT
I.        Otwarcie i ocena
1.       Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a.       złożone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu zdrowia publicznego,
b.       przygotowane na obowiązującym w niniejszym postępowaniu konkursowym formularzu ofertowym,
c.       złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2.       Otwarcia ofert dokona powołana przez Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia Komisja Konkursowa, która oceni oferty pod względem spełnienia warunków koniecznych w dwóch etapach:
·         oceny formalnej,
·         oceny merytorycznej.
3.       Na etapie oceny formalnej Komisja Konkursowa po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, otwiera koperty w kolejności ich rejestracji.
4.       Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
5.       Kryteria oceny merytorycznej oferty (max. 100 pkt):
1)      analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) max. 5 pkt.,
2)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania max. 15 pkt.,
3)      wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, również planowany udział środków finansowych własnych oraz środków pochodzących z innych źródeł max. 10 pkt.,
4)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie max. 30 pkt.,
5)      ocena promocji działań wśród potencjalnie zainteresowanych osób max. 10 pkt.,
6)      opis grupy docelowej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb max. 15 pkt.,
7)      ocena trwałości efektów realizacji po zakończeniu projektu max. 15 pkt.

II.     Wybór oferty
Komisja Konkursowa wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punków w wyniku dokonania oceny merytorycznej.
1.       W trakcie oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa może:
a)       zwrócić się do Oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści merytorycznych złożonych ofert,
b)      wezwać Oferentów do poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich.
2.       Komisja Konkursowa może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia korzystniejszego kosztorysu wykonania zadania.
3.       Do negocjacji zaprasza się Oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy
w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru. Komisja Konkursowa przeprowadzi negocjacje z co najmniej dwoma Oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden Oferent. Dopuszczalne są również negocjacje z jednym Oferentem, o ile w konkursie złożono jedną ofertę lub jeżeli w konkursie, w którym złożono więcej niż jedną ofertę negocjacje z jednym Oferentem umożliwią dokonanie skutecznego wyboru.
4.       Do negocjacji kwalifikuje się Oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów konkursowych.
5.       Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z Oferentami w protokole z negocjacji.
6.       Ustalenie w procesie negocjacji kosztorysu wykonania zadania nie oznacza dokonania wyboru Oferenta
i przyrzeczenia zawarcia umowy.

III.  Rozstrzygnięcie i postępowanie:
1.      Zleceniodawca unieważnia postępowanie konkursowe jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a.       wartość kosztorysu najkorzystniejszej oferty (także po negocjacjach z Oferentami) przewyższa kwotę jaką Zleceniodawca przeznaczył na realizację zadania,
b.       nie wpłynęła żadna oferta,
c.       odrzucono wszystkie oferty,
d.       wystąpi istotna zmiana okoliczności, niemożliwa do przewidzenia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym,
e.       postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem ofert, na podstawie których będzie można zrealizować zadania.
2.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem zapisu zawartego
w rozdziale XV pkt 2a. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Zleceniodawca poinformuje:
a.       w Biuletynie Informacji Publicznej,
b.       na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
3.       Konkurs może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w przedmiotowym ogłoszeniu.
4.       Decyzję o wyborze oferty do realizacji podejmie Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni będzie podstawą do zawarcia z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie, umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.
IV. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu odrzuca się ofertę:
1.      złożoną po terminie,
2.       w której Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanego kosztorysu realizacji zadania,
3.       nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
4.       jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,
5.       jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu konkursu,
6.       złożoną przez podmioty nieuprawnione lub podlegające wykluczeniu.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY
1.       Oferentom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.
2.       Oferent składa pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro. Odwołanie, które wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywane.
3.       Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na realizację zadania objętego konkursem do czasu jego rozpatrzenia.
4.       Po rozpatrzeniu odwołania Zleceniodawca uwzględnia lub oddala odwołanie. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu przez Zleceniodawcę zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń tablicy ogłoszeń Zleceniodawcy.
5.       W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie konkursowe.

XIV. POSTANOWIENIA UMOWY
1.      Zleceniodawca zawrze umowę w terminie do 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2.      Zleceniodawca wymagać będzie od wybranego Oferenta podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz zaproponowanej
w wybranej ofercie.
3.      Wzór umowy został określony w Załączniku nr 12. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie
w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień  umowy oraz przedmiotu zamówienia.
4.      Oferent nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zleceniodawca może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, o czym niezwłocznie informuje poprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy.
2.      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:
a)      odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny,
b)      odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmiany w budżecie).

Pobierz zarządzenie i załącznik:

zarz.zał.-NTM