Procedury związane z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 2379).

Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy:

1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów

2.  Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów

3.  Zorganizować wyżywienie dla dzieci

4.  Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

a) Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.
b) Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Wniosek zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 • decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
 • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

c) Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, której wysokość została ustalona Uchwałą nr VII/128/11 Rady Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2011 r. i wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Numer konta na który należy wnosić opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

d) Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

5.  Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego

Prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

a) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.