Miejski Zespół Interdyscyplinarny

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy by przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Powołany przez Prezydenta Miasta Gdyni Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
 • Zespołu Placówek Specjalistycznych
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • Komendy Miejskiej Policji
 • Komisariatu Policji
 • Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
 • Przychodni lekarskiej NZOZ
 • Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
 • Zespołu Kuratorów Rodzinnych
 • Zespołu Kuratorów dla Dorosłych
 • Powiatowego Urzędu Pracy
 • Straży Miejskiej
 • Prokuratury Rejonowej
 • Rady Miasta Gdyni
 • Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”
 • Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • Centrum Administracyjnego Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni
 • Działu Innowacji Społecznych PPNT
 • Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
 • Stowarzyszenia OVUM
 • Zespołu Szkół nr 10
 • Straży Miejskiej

 

Źródło:
http://gdynia.pl/bip/organy-doradcze,1757/zespol-interdyscyplinarny-w-gdyni,445041