Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennym opiekunem jest posiadająca odpowiednie kwalifikacje osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek lub zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności :

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem dziennego opiekuna z wykazu odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)


Wykaz dziennych opiekunów zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow ).

W przypadku poszukiwania dziennych opiekunów z terenu Gminy Miasta Gdyni po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo – pomorskie;
2) powiat – Gmina, miasto na prawach powiatu;
3) gmina – Gdynia.

Wykaz zawiera:

1) imię i nazwisko dziennego opiekuna;
2) adres miejsca prowadzenia opieki;
3) telefon;
4) dane podmiotu zatrudniającego opiekuna;
5) godziny pracy opiekuna;
6) liczbę dzieci objętych opieką;
7) informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie;
8) informacje o ewentualnych udzielanych zniżkach.