Gdynia Rodzinna

Projekt Gdynia Rodzinna stanowi kompendium realizowanej przez Miasto Gdynia polityki rodzinnej, która kieruje się zasadą poszanowania autonomii rodziny. Projekt koncentruje się na rodzinach z dziećmi do momentu ich usamodzielnienia się. Nadaje kierunek działaniom, które służą kształtowaniu miasta przyjaznego rodzinie. Poszukuje nowych aspektów realizowanych dotychczas w różnych obszarach aktywności działań oraz wzbogaca ofertę Miasta o nowe rozwiązania kierowane do rodzin. Ma formę projektu otwartego, który będzie na bieżąco uaktualniany i poszerzany.

Zadaniem projektu Gdynia Rodzinna jest zaproponowanie nowych działań oraz usystematyzowanie realizowanych dotychczas projektów skierowanych do rodzin w jeden, spójny, uzupełniający się
i zaplanowany system wsparcia gdyńskich rodzin.

Celem projektu Gdynia Rodzinna jest:

  1. Kreowanie pozytywnego obrazu rodziny.
  2. Stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby rodzin.
  3. Poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin poprzez eliminację ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych.
  4. Zapewnienie rodzinom dostępu do informacji o ofercie oraz do korzystania z różnych form wspólnego spędzania czasu.
  5. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych rodzin i środowisk.
  6. Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na ich pochodzenie z rodzin zagrożonych marginalizacją.
  7. Stworzenie warunków dla rozwoju integracji międzypokoleniowej w rodzinach w relacjach dziadkowie-rodzice-dzieci.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:
http://www.gdyniarodzinna.pl/

Za rozwijanie internetowego serwisu dla rodzin www.gdyniarodzinna.pl, nadzór i rozwój karty Gdynia Rodzinna oraz Gdynia Rodzinna Plus, rozwój sieci gdyńskich klubów rodzica, organizowanie eventów odpowiedzialny jest pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. rodziny. Do zadań pełnomocnika prezydenta miasta ds. rodziny, kierującego powołanym uchwałą Rady Miasta projektem „Gdynia Rodzinna”, należy organizowanie działań związanych z realizacją koncepcji miasta przyjaznego rodzinie.

https://www.gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_11/60489_fileot.pdf

 

Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. Rodziny

Pani Beata Szadziul

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, pokój 104

Tel. 695 442 101

e-mail: b.szadziul@gdynia.pl

Projekt Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018 przyjęty został do realizacji przez Gminę Miasta Gdyni mocą Uchwały Nr XXIV/502/12 Rady Miasta Gdyni z 31 października 2012 roku.