Społeczna Rada ds. Rodziny i Dziecka

Rada została powołana przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka jako kolejny ważny element polityki rodzinnej prowadzonej przez miasto.
W skład Rady wchodzą osoby reprezentujące środowiska, które działają na rzecz rodziny i dziecka, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich na co dzień realizujących zadania z zakresu polityki rodzinnej. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Beata Szadziul.

Rada jest ciałem doradczym prezydenta w zakresie opiniowania i zgłaszania spraw dotyczących polityki rodzinnej miasta. W czasie zwoływanych co najmniej raz na kwartał posiedzeń wymieniane są informacje i doświadczenia, które prowadzą do jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz gdyńskich rodzin.
Radę tworzą Przewodnicząca – Beata Szadziul oraz przedstawiciele gdyńskich instytucji, takich jak:

W posiedzeniu Rady ds. Rodziny i Dziecka uczestniczy dyrektor jednostki lub osoba przez niego wskazana.
Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka można pobrać w formacie PDF ze strony:
https://www.gdynia.pl/bip/organy-doradcze,1757/spoleczna-rada-ds-rodziny-i-dziecka,499701
Można zgłaszać swoje uwagi i problemy jakimi mogłaby zająć się Rada ds. Rodziny. Wystarczy je wysłać na adres rodzina@gdynia.pl lub na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rada ds. Rodziny”.