Gdyńskie Centrum Zdrowia – (GCZ), jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, która powstała 26 kwietnia 2017 roku. W ramach naszej działalności monitorujemy i diagnozujemy stan zdrowia mieszkańców Gdyni. Zajmujemy się profilaktyką chorób, ograniczeniem skutków niepełnosprawności, pracujemy nad wyeliminowaniem nierówności w zdrowiu. Integrujemy różne środowiska mieszkańców Gdyni, współpracujemy z wieloma partnerami działającymi w obszarze zdrowia publicznego.

Dbamy o prawa i potrzeby osób z niepełnosprawnością, aby ich udział w życiu społecznym był jak największy. Promujemy i wspieramy organizacje pozarządowe, aby ich działalność docierała do jak najszerszego grona mieszkańców.

Zachęcamy do prowadzenia zdrowego trybu życia i podnosimy poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców naszej gminy poprzez organizowanie i wspieranie kampanii informacyjnych, działań edukacyjnych oraz wydarzeń prozdrowotnych.

GCZ, z ramienia Gminy Miasta Gdyni jest jednostką kontrolującą i wspomagającą podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydajemy również zaświadczenia o wpisie lub wypisie żłobków i klubów dziecięcych do Rejestru , który prowadzi Prezydent Miasta Gdyni.

Gdyńskie Centrum Zdrowia realizuje obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W siedzibie GCZ można złożyć pisemne podanie zgłaszające osobę na przymusowe leczenie odwykowe.

W ramach funkcjonowania Gdyńskiego Centrum Zdrowia działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W skład Zespołu wchodzą lekarze orzecznicy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi oraz obsługa administracyjna. Do głównych zadań Zespołu należy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz wydawanie kart parkingowych.

Aby zobaczyć opis działalności Gdyńskiego Centrum Zdrowia w języku migowym kliknij TUTAJ.

Kontakt:

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Chwarznieńska 4

81- 613 Gdynia

Nr telefonu: 58 880 83 22

Nr faxu: 58 880 83 25

e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

strona www: www.gcz.gdynia.pl

NIP: 5862317683 

REGON: 367221863

PZON Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(REPUBLIK, II piętro)

PZON: 58 880 83 78