UCHWAŁA NR XXXI/793/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) w związku
z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Gdyńskie Centrum Zdrowia.

§ 2. Siedzibą Gdyńskiego Centrum Zdrowia jest miasto Gdynia.

§ 3. Nadaje się statut Gdyńskiemu Centrum Zdrowia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Gdyńskiemu Centrum Zdrowia przekazuje się w zarząd mienie niezbędne do wykonywania jego zadań, będące, w dniu podjęcia niniejszej uchwały, na stanie Urzędu Miasta Gdyni.

§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/793/17

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Statut jednostki budżetowej

„Gdyńskie Centrum Zdrowia”

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gdyńskie Centrum Zdrowia zwane w dalszej części GCZ jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni.

2. Siedzibą GCZ jest Gdynia.

 

Przedmiot działania GCZ

§ 2.

1. Przedmiotem działania GCZ jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2. Zakres działania GCZ obejmuje w szczególności:

 1. monitorowanie i diagnozę stanu zdrowia mieszkańców Gdyni,
 2. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych gdynian,
 3. inicjowanie i prowadzenie programów badawczych związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia,
 4. wdrażanie prozdrowotnych działań informacyjnych i edukacyjnych,
 5. realizację działań z zakresu profilaktyki chorób,
 6. promowanie zdrowego stylu życia,
 7. poprawę świadomości zdrowotnej gdynian,
 8. opracowywanie, realizację i ocenę efektów gminnych programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych oraz działań zdrowotnych,
 9. realizację działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka oraz zmniejszania ograniczeń nierówności w zdrowiu,
 10. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 11. integrowanie i sieciowanie różnych środowisk na rzecz poprawy i utrzymania stanu zdrowia mieszkańców,
 12. prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych przez jednostkę działań związanych ze zdrowiem,
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Realizując cele statutowe, GCZ może w szczególności:

 1. pozyskiwać środki zewnętrzne na prowadzenie własnej działalności statutowej i na wspieranie przedsięwzięć
  z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez inne podmioty,
 2. powoływać i koordynować miejskie zespoły interdyscyplinarne,
 3. współpracować z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju działań
  prozdrowotnych,
 4. zapewniać obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń
  wykorzystywanych dla potrzeb przedsięwzięć prozdrowotnych.

 

Organizacja GCZ

§ 3.

1. GCZ kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta
Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego względem Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje działalnością GCZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

3. Strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora GCZ.

4. Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa odpowiedzialny jest za:

 1. należyte i terminowe wykonanie zadań wynikających z przyjętych planów rzeczowo–finansowych, Statutu, Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta .
 2. właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych,
 3. organizację pracy, strukturę zatrudnienia i należyte funkcjonowanie podległej administracji,
 4. eksploatację i wykorzystanie przekazanego majątku.

5. Dyrektor w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw oraz zgodnie z zakresem
swoich praw i obowiązków ma prawo w szczególności do:

 1. dysponowania majątkiem, przyznanymi funduszami i środkami obrotowymi,
 2. prowadzenia polityki kadrowej i płacowej podległej jednostki, w ramach określonego przez Prezydenta Miasta funduszu płac,
 3. reprezentowania Gminy na zewnątrz w zakresie praw i obowiązków majątkowych, objętych zakresem działania GCZ.

Gospodarka finansowa GCZ

§ 5.

1. Majątek znajdujący się w zasobie GCZ stanowi własność Gminy Gdynia.

2. Podstawą gospodarki finansowej GCZ jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym
jednostki.

3. GCZ pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na
rachunek dochodów budżetu Miasta.

4. Prowadzenie sprawozdawczości i rachunkowości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad dotyczących jednostek budżetowych.

5. GCZ prowadzi odrębny rachunek bankowy.

6. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor GCZ.

Nadzór nad GCZ

§ 6.

Nadzór nad działalnością GCZ sprawuje Prezydent Miasta.

Postanowienia końcowe

§ 7.

Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni.

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/1111/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/793/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1687) w ten sposób, że w § 2 ust. 2:
1) w pkt. 13 kropkę zastępuje się przecinkiem;
2) po pkt. 13 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu:
„14) obsługę administracyjno – finansową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

 

UCHWAŁA NR VII/205/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”, stanowiący załącznik do uchwały nr XXXI/793/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 1687) zmieniony uchwałą nr XXXVIII/1111/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 393) w ten sposób, że w § 2 ust. 2:

1) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem,

2) po pkt 14 dodaje się pkt 15 w następującym brzmieniu:

„15) współpraca przy sporządzaniu i współrealizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz.1349, poz. 1432,
poz. 2500.