Dom Pomocy Społecznej

ul. Pawia 31, 81 – 078 Gdynia

Dyrektor: Lilianna Szewczuk-Putrym

Sekretariat: tel./fax 58 622 06 24

e-mail: dps@dps-gdynia.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

W DPS jest 79 miejsc, dla 52 osób w podeszłym wieku oraz 27 przewlekle-somatycznie chorych.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych o określonym przepisami standardzie, a także umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W celu przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Pracownik socjalny dokonuje ustaleń na temat sytuacji materialnej oraz zdrowotnej poprzez wywiad środowiskowy
 • Pomaga w zgromadzeniu dokumentacji tj. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
 • Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS
 • Zgoda na potrącenie wypłaty przez właściwy organ
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

Następnie dokumentacja jest przekierowana do Centrum Wsparcia seniorów w MOPS w Gdyni, gdzie komisja kwalifikuje typ i formę pobytu osoby zainteresowanej – dla osób starszych po 75 roku życia czy osób przewlekle chorych.

Pobyt jest odpłatny co ustala się indywidualnie na podstawie sytuacji materialnej danej osoby. Płatność za pobyt w DPS wynosi 70% dochodu osoby zainteresowanej, a resztę dopłaca opiekun/rodzina bądź gmina.

Przy DPS działa Klub Seniora „Tęcza”. Zrzesza on Seniorów mieszkających na terenie dzielnic Pustki Cisowskie, Demptowo oraz Cisowa. Klub poprzez swoje oferty stwarza możliwość wzięcia udziału w:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Imprezach organizowanych na terenie placówki
 • Zajęciach rehabilitacyjnych
 • Zajęciach usprawniających
 • Zajęciach tanecznych
 • Muzykoterapii.