ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ CENTRUM POMOCOWE CARITAS IM. ŚW. O. PIO

ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia,
tel. 58 667 81 83, 58 667 81 84
e-mail: centrum.o.pio@caritas.pl
https://gdansk.caritas.pl/dzialnosc/4/zakad-opiekunczo-leczniczy/

Zakład realizuje świadczenia na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zakład dysponuje 25 miejscami.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O SKIEROWANIE DO ZAKŁADU

  1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
  3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  4. Kartę Oceny Świadczeniobiorcy,
  5. Do wniosku należy dołączyć:
    • decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty socjalnej;
    • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu, skierowanie do ZOL wystawia szpital.

Gdy pacjent jest w domu, skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu i wraz z pielęgniarką środowiskową ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do skierowania. Dokumentację po skompletowaniu samodzielnie przekazuje się do wybranego ZOL.

Miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie ustala się w wysokości 70% miesięcznego dochodu, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

WZÓR WNIOSKU

Do pobrania
http://www1.gdansk.caritas.pl/media/PlikiDlaNzozs/Wniosek%20ZOL%20aktualny.pdf