Administratorem danych osobowych przetwarzanych  w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji  programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, będące jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych przez email: iod@gcz.gdynia.pl

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit. , C,E.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”, oraz w celu dopełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora. Zakres przetwarzanych danych to: imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące parametrów BMI, informacje o podmiocie szkolnym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji programu. Po upływie wyżej wymienionego okresu  dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Fundacji Medicover jako realizatorowi projektu, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego projektu oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne na potrzeby realizacji programu, w szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).