Zdrowie to dobro, o które troszczy się każdy człowiek. Również Państwo jako instytucja, stara się zadbać o zdrowie wszystkich swoich obywateli, tworząc szeroko zaplanowane, działania z zakresu ochrony zdrowia, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Są to tzw. programy polityki zdrowotnej. Programy te zawierają konkretne cele i określają termin, w jakim mają one zostać zrealizowane. Do ich głównych celów zalicza się:

Programy polityki zdrowotnej dotyczą w głównej mierze ważnych zjawisk epidemiologicznych, ważnych problemów zdrowotnych, które dotykają całej lub określonej grupy docelowej, a także wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Od 1 stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej są opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministrów, a także przez jednostki samorządu terytorialnego.
Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych czy Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej to tzw. programy wieloletnie, które są ustanawiane przez Radę Ministrów, ze względu na wagę i skalę problemów, których dotyczą.

Programy polityki zdrowotnej, w tym programy wieloletnie, są finansowane ze środków publicznych.

Bardzo podobną formą interwencji są programy zdrowotne. To również zamierzone i zaplanowane działania, które oceniane są jako skuteczne, bezpieczne i umożliwiające osiągnięcie założonych celów. Cele te polegają na zaspokajaniu potrzeb określonych grup świadczeniobiorców i poprawie ich stanu zdrowia. Za realizację i finansowanie programów zdrowotnych odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ważnym działaniem w zakresie zdrowia jest także jego promocja, która często jest utożsamiania jedynie z propagowaniem zdrowego stylu życia, a tak naprawdę dotyczy także wielu innych sfer życia i aktywności społecznej. Definicję promocji zdrowia podaje Karta Ottawska z 1986 roku, w której jest ona określona jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Zadaniem promocji zdrowia jest więc kształtowanie takich sposobów życia, żeby człowiek mógł jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. Zasady promocji zdrowia odnoszą się do całych populacji, również do ludzi aktualnie zdrowych i nie zagrożonych żadnymi chorobami, aby mogli zachować ten stan możliwie najdłużej. Odnosi się do każdej fazy życia ludzkiego, niezależnie od posiadanej sprawności.

Programy Polityki Zdrowotnej finansowane przez Gminę Miasta Gdyni

„Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023”.

Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest to kontynuacja działań prowadzonych przez samorząd od 2008 roku, jednak w innej, rozszerzonej formie. Dotychczas w gdyńskim programie szczepiono jedynie dziewczynki, które w danym roku kalendarzowym miały 14 lat. Aktualny program polityki zdrowotnej zakłada szczepienie dziewczynek zamieszkałych na terenie Gdyni, które w danym roku kalendarzowym realizacji programu mają 13 lub 14 lat. W bieżącym roku kwalifikują się dziewczynki z roczników 2007 i 2008. Szczegóły: zdrowie.gdynia.pl/hpv

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży
Podtytuł: „Sport, Zdrowie, Rodzina” – kontynuacja na lata 2019-2021
Więcej szczegółów: http://www.coms.pl/dla-pacjentow/zajecia-edukacyjne

Realizator:
SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie przy ul. Pory 78 – Filia w Gdyni ul. Olimpijska 5/9

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”

Celem programu jest zmniejszenie częstości występowania nadmiaru masy ciała oraz modyfikacja zachowań żywieniowych u dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do dzieci klas 4. i 8. szkół podstawowych oraz ich rodziców. Program w całości finansowany jest ze środków miasta i realizowany przez Fundację Medicover pod nadzorem Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Szczegóły: www.gcz.gdynia.pl

Program polityki zdrowotnej finansowany z budżetu Miasta Gdyni oraz budżetu Województwa Pomorskiego

„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” 

Głównym celem Programu jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych. Ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r. ż., które nie szczepiły się przeciwko pneumokokom, są zameldowane na terenie Gdyni oraz znajdują się w grupie ryzyka, którą w Programie określono jako przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 – J47).

Więcej szczegółów na temat Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej znajduje się tutaj.

Obszary zdrowia i profilaktyki, którymi zajmuje się Ministerstwo Zdrowia to:

Zdrowie matki i dziecka
Informacje dotyczące zdrowia kobiet z perspektywy macierzyństwa i zdrowia dzieci od momentu poczęcia, aż do osiągnięcia pełnoletniości znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/zdrowie-matki-i-dziecka

Krwiodawstwo
Informacje dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/krwiodawstwo

HIV i AIDS
Informacje dotyczące zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) oraz zachorowań na zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), w tym leczenia znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/hiv-i-aids

Grypa
Informacje dotyczące m.in. profilaktyki, szczepień czy meldunków epidemiologicznych dotyczących zakażeń wirusem grypy znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/grypa

Opieka nad osobami starszymi
Informacje dotyczące procedury medycznej całościowej oceny geriatrycznej oraz działań na rzecz poprawy stanu zdrowia osób starszych znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/opieka-nad-osobami-starszymi

Zdrowie psychiczne i uzależnienia
Informacje dotyczące zagadnień prawnych oraz działań na rzecz poprawy stanu zdrowia psychicznego znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/zdrowie-psychiczne-i-uzaleznienia

Medycyna pracy
Informacje dotyczące zadań medycyny pracy oraz rodzajach badań profilaktycznych znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/medycyna-pracy

Profilaktyka onkologiczna
Informacje dotyczące bezpłatnych badań profilaktycznych znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/profilaktyka-onkologiczna

Profilaktyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS)
Informacje dotyczące program profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów finansowanego z funduszy europejskich znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/profilaktyka-rzs

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych
Informacje dotyczące programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych finansowanych z funduszy europejskich znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/profilaktyka-chorob-naczyn-mozgowych

Programy polityki zdrowotnej finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

1. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniu-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021

Realizator na terenie województwa pomorskiego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, www.uck.gda.pl, tel. 58 349 20 00

2. Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/zapewnienie-samowystarczalnosci-rp-w-krew-i-jej-skladniki

3. Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-leczenia-chorych-na-hemofilie-i-pokrewne-skazy-krwotoczne-na-lata-2012-2018
Realizator na terenie województwa pomorskiego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Hematologii 80-21 1 Gdańsk, ul. Dębinki 7 tel. (0-58) 349 22 30

4. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/leczenie-antyretrowirusowe-osob-zyjacych-z-wirusem-hiv-w-polsce

5. Narodowy program ochrony antybiotyków
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-ochrony-antybiotykow-na-lata-2016-2020

6. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/program-kompleksowej-ochrony-zdrowia-prokreacyjnego-w-polsce
Realizator na terenie województwa pomorskiego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, Klinika Ginekologii: Kliniczna 1a, tel. 58 764 34 41

7. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/program-wsparcia-ambulatoryjnego-leczenia-zespolu-stopy-cukrzycowej1
Realizator na terenie województwa pomorskiego
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ul. Lęborska 13, 77 – 100 Bytów

8. Program zapobiegania depresji w Polsce
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/program-zapobiegania-depresji-w-polsce-na-lata-2016-2020

9. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/zdrowie/program-profilaktyki-i-leczenia-chorob-ukladu-sercowo-naczyniowego-polkard-na-lata-2017-2020

Realizatorzy na terenie województwa pomorskiego
1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1- 6, 80 – 803 Gdańsk
2) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83 – 400 Kościerzyna

10. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce

11. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

12. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków

13. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej

14. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.