Programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program badań prenatalnych. Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
• wiek powyżej 35 lat;
• wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
• stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
• znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
• stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/program-badan-prenatalnych,3907

Program profilaktyki chorób układu krążenia. Program adresowany jest do osób, które:
• mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
•  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
◦ nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
◦ podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
◦ palenie tytoniu,
◦ niska aktywność ruchowa,
◦ nadwaga i otyłość,
◦ upośledzona tolerancja glukozy,
◦ wzrost stężenia fibrynogenu,
◦ wzrost stężenia kwasu moczowego,
◦ nadmierny stres,
◦ nieracjonalne odżywianie,
◦ płeć męska,
◦ obciążenia genetyczne.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/choroby-ukladu-krazenia,3932

Program profilaktyki gruźlicy. Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
• miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
• mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/profilaktyka-gruzlicy,3933

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/program-profilaktyki-chorob-odtytoniowych,3908

Program profilaktyki raka piersi. Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
• nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
• otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
◦ rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
◦ mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
◦ nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.
Szczegółowe informacje pod adresem:
– mamografia mobilna http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/mammografia-mobilna-harmonogram,3946
– mammografia stacjonarna http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/mammografia-stacjonarna-realizatorzy,3945

Program profilaktyki raka szyjki macicy. Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
• które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
• obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-zdrowotna/program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy,3906
Szczegółowe informacje o realizatorach na terenie miasta Gdyni i województwa
pomorskiego wraz z danymi kontaktowymi znajda Państwo pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne