„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, skierowany jest do mieszkańców w wieku 35-64 lat powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego. W ramach realizacji planuje się przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej związanej z trybem życia sprzyjającemu zachorowalności na cukrzycę typu 2. 

Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni

logo Miasta Gdyni

Realizacja projektu na terenie powiatów: wejherowskiego i puckiego jest możliwa na podstawie porozumienia międzygminnego

Realizatorem projektu jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Zdrowia

logo Gdyńskiego Centrum Zdrowia

W pierwszej kolejności, mieszkańcy wspomnianych obszarów poddani zostaną badaniu przesiewowemu, w celu rozpoznania stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy. Następnie pacjenci zostaną skierowani do udziału w kompleksowym programie edukacyjnym, w ramach którego podkreślona zostanie rola badań profilaktycznych i zdrowego trybu życia, które przyczyniają się do wydłużenia aktywności zawodowej i redukcji czynników ryzyka. Wczesna identyfikacja połączona z edukacją pozwoli na zmniejszenie występowania powikłań i poprawi jakość życia wydłużając aktywność zawodową uczestników.

Partnerem projektu jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bukowa” Sp. z o.o.

Partner odpowiada za realizację zadań związanych z kwalifikacją, włączeniem oraz oceną medyczną uczestnictwa w projekcie osób z obszaru Gminy Miasta Gdyni.

Badania oraz konsultacje pielęgniarsko-lekarskie odbywać się będą w Gdyni ul. Wioślarska 12.

Telefon dla uczestników projektu 58 727 29 17

Wsparciem objętych zostanie ogółem 8 000 osób.

Całkowita wartość projektu 3 692 595,14 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 507 965,38 PLN

Okres realizacji do 30.06.2023