„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego
i puckiego”

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, skierowany jest do mieszkańców w wieku 35-64 lat powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego. W ramach realizacji planuje się przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej związanej z trybem życia sprzyjającemu zachorowalności na cukrzycę typu 2. W pierwszej kolejności, mieszkańcy wspomnianych obszarów poddani zostaną badaniu przesiewowemu, w celu rozpoznania stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy. Następnie pacjenci zostaną skierowani do kompleksowego programu edukacyjnego, w ramach którego podkreślona zostanie rola badań profilaktycznych i zdrowego trybu życia, które przyczyniają się do wydłużenia aktywności zawodowej i redukcji czynników ryzyka. Wczesna identyfikacja połączona z edukacją pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowania i poprawi jakość życia, wydłużając aktywność zawodową uczestników.

Projekt przewiduje 4 etapy:

  1. Akcję informacyjno-edukacyjną – będzie służyć jako informacja o projekcie oraz jako forma edukacyjna- dostępna dla ogółu mieszkańców
  2. Badania przesiewowe – wykonanie badań osobom skierowanym po wstępnej kwalifikacji
  3. Realizacja kompleksowego programu edukacyjnego dla uczestników projektu poprzez konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe
  4. Zakończenie udziału – badanie, wizyta lekarska oraz pielęgniarska – ocena stanu pacjenta po 1 roku uczestnictwa w projekcie – zalecenia dalszego postępowania.

Wsparciem objętych zostanie ogółem 8 000 osób.

Podjęcie działań profilaktycznych w zakresie diagnozy cukrzycy typu 2, pozwoli na wczesne rozpoznanie stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy, a właściwie zastosowane leczenie ma na celu doprowadzić do wydłużenia życia uczestników, poprawy jego jakości oraz utrzymania i wydłużenie aktywności zawodowej.

Całkowita wartość projektu 3 555 253,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 377 491,06 PLN

Okres realizacji 31.03.2023

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020