Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni

 

Projekt „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu wynosi 1 544 400,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 1 467 180,00 zł.
Wkład własny Gminy Miasta Gdynia wynosi 77 220,00 zł.

BENEFICJENT: GMINA MIASTA GDYNI – GDYNIA MIASTO NA PRAWACH POWIATU

 

Celem projektu jest wydłużenie aktywności osób aktywnych zawodowo poprzez eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy.

Projekt realizowany jest na rzecz pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni (KMPSP), Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (MSPR) , Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni (Hospicjum) i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni (DPS), w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi na podstawie przeprowadzonej u każdego z niniejszych pracodawców analizy.

Projekt ukierunkowany jest na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy m.in.: syndromu wypalenia zawodowego, nadmiernego obciążenie fizycznego, stresu przewlekłego, destrukcyjnych metod odreagowywania stresu.

Wsparciem objętych zostanie 297 osób, z których min 45% będzie kontynuowało zatrudnienie
po zakończeniu realizacji projektu. Projekt został zaplanowany na podstawie wstępnej analizy problemów związanych z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi w zakładzie pracy.
Wszystkie działania w projekcie będą realizowane wyłącznie w oparciu o wyniki tej analizy.

Wsparciem zostaną objęci pracownicy wyżej wymienionych pracodawców, dla których po przeprowadzeniu w ramach projektu pogłębionej analizy stanowiskowej zaplanowany zostanie profil wsparcia, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Profil ten będzie dokładnie określał jakiego rodzaju wsparcie otrzyma dany pracownik: psychologiczne, psychotraumatologiczne, psychiatryczne, warsztaty grupowe, zajęcia uaktywniające fizycznie oraz konsultacje z fizjoterapeuta lub rehabilitantem. Pracownicy otrzymają kompleksowe wsparcie od wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zachować trwałe efekty na kolejne lata pracy i wydłuży ich aktywność na rynku pracy.

 

ZAPOBIEGANIE I DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM CZYNNIKOM ZAGROŻENIA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • indywidualne i grupowe konsultacje ze specjalistami dla pracowników
  • sesje terapeutyczne dla pracowników
  • warsztaty grupowe dla pracowników
  • rehabilitacja / fizjoterapia pracowników
  • aktywność fizyczna pracowników
  • zakup sprzętu ułatwiającego opiekę nad pacjentem

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2018 – 31.03.2020 r.

KONTAKT:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22, fax: 58 880 83 25,
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl