Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Projektu Polityki Zdrowotnej realizowanego przez GCZ jest Gdyńskie Centrum Zdrowia jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

przez email: iod@gcz.gdynia.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit. , c, e,. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu przez okres pięciu lat od jego zakończenia.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Realizatorowi projektu podmiotowi wyłonionemu w trakcie konkursu oraz koordynatorowi projektu. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego projektu oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Gdyńskie Centrum Zdrowia będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w celu związanym z realizacją projektu, oraz realizując obowiązki prawne nałożone na administratora. W szczególności imiona, nazwisko, nr telefonu, dres zamieszkania, dane kontaktowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia realizacji projektu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).