Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji obowiązków prawnych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni. Ul Władysława IV 43, 81-395 Gdynia

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

przez email: iod@gcz.gdynia.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit. C. oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. Kodeks, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych – w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej zgody przez kandydata. Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (nie będzie również podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam – np. w przypadku numeru telefonu lub adresu email – skontaktowanie się z Tobą za ich pośrednictwem. Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych

Dane osobowe pracownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom współpracującym z Gdyńskim Centrum Zdrowia w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania jednostką budżetową, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym GCZ w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających GCZ w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

d) osobom i/lub podmiotom prze upoważnionym przez pracownika (np. bankom),

e) organowi nadzorującemu Prezydentowi Miasta Gdyni w związku ze sprawowaniem nadzoru nad jednostką budżetową miasta Gdyni

Zakres przetwarzanych danych

Gdyńskie Centrum Zdrowia będzie przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy wyłącznie w celu związanym z realizacją obowiązków prawnych nałożonych na administratora  w szczególności imiona, nazwisko, nr PESEL, dres zamieszkania.

-w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

-dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

-dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

-dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata do pracy w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Gdyńskie Centrum Zdrowia nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).