1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mail: iod@gcz.gdynia.pl

3. Państwa dane osobowe i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez państwa zgody oraz w celach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a oraz art. 6 ust. 1, pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Państwa dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą powierzane organizacjom międzynarodowym i przekazywane do państw trzecich.

8. Podanie danych jest dobrowolne.

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds