1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.gcz.gdynia.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdyni (81-613) przy ul. Chwarznieńska 4, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl, tel.: 58 880 83 22 (zwany dalej ADO).
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 58 880 83 11 lub mail: iod@gcz.gdynia.pl.
 4. ADO przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z art. 6 pkt 1. lit. e. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219).
 5. ADO zapewnia bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Serwisu. Informacje te nie są używane do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i/lub profilowania. Informacje zbierane o Użytkownikach służą wyłącznie do celów statystycznych, personalizacji zawartości stron internetowych Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników na podstawie odrębnych przepisów.
 7. ADO jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu, a także w zakresie korzystania przez nich z Serwisu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do zapewnienia bezpieczeństwa i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z Serwisu. W/w informacje nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
 8. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez ADO wyłącznie w celu obsługi Serwisu w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek innych danych.
 10. Każdy Użytkownik w każdym czasie może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu indywidualne opcje swojej przeglądarki internetowej. ADO zastrzega jednocześnie, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 12. W przypadku internetowych stron partnerów ADO, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie, strony te podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 13. ADO zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 14. ADO niniejszym informuje, że Użytkownik posiada uprawnienie do żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.
 15. ADO ponadto informuje, że użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami.