Opieka

Formy opieki nad seniorami w Gdyni

 

Usługi finansowane przez publiczny sektor ochrony zdrowia

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)

 • Dla osób które nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania
  w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji (Barthel 0-40)

NA CZYM POLEGA?

 • Całodobowa opieka pielęgniarska, opieka lekarska, rehabilitacja, terapia zajęciowa, edukacja rodziny, wsparcie psychologiczne,
 • Pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
 • Czas pobytu: zależny od potrzeb wynikających ze stanu zdrowia,

 

Usługi finansowane przez publiczny sektor zabezpieczenia społecznego

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 • Typ A: dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • Typ B: dla osób upośledzonych umysłowo
 • Typ C: dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, (np. schorzenia otępienne wieku podeszłego)

NA CZYM POLEGA?

 • Organizowanie zajęć wspierająco-aktywizujących dla uczestników (treningi: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz terapia ruchowa i zajęcia plastyczne),
 • Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,
 • Poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • budowanie sieci oparcia społecznego,
 • zapewnienie niezbędnej opieki + wyżywienie,
 • Czas pobytu: 5 dni w tygodniu po 8h

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

 • Dla osób starszych, które nie wymagają opieki całodobowej, ale ze względu na swoje problemy potrzebują asysty w codziennym funkcjonowaniu

NA CZYM POLEGA?

 • opieka w ciągu dnia, w tym posiłki,
 • rehabilitacja, zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • terapia zajęciowa grupowa i indywidualna dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej,
 • psychoterapia,
 • wspólne z innymi osobami starszymi spędzanie wolnego czasu,
 • Czas pobytu: 5 dni w tygodniu do 8h, korzystanie czasowe lub na czas nieokreślony

 

Usługi Opiekuńcze

• Dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny i opiekunowie

NA CZYM POLEGA?

 • Usługi w miejscu zamieszkania,
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opieka higieniczna,
 • zalecona przez lekarza pielęgnacja
 • w miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Czas usługi: ustalany indywidualnie (od 1h/1-2 x tydzień do ok. 6h/7x tydzień)
 • Usługa wystandaryzowana: Gdyński Standard Usług Opiekuńczych

 

Usługi Opiekuńcze – świetlica

 • Dla osób starszych z chorobami wynikającymi z późnej starości m.in. otępienie, Alzheimer czy też osoby po incydentach neurologicznych.

NA CZYM POLEGA?

 • grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania
 • wspomaganie w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu posiłków
 • usprawnianie ruchowe
 • gorący posiłek (obiad)
 • Czas pobytu: 5 dni w tygodniu do 8h, okres ustalany indywidualnie
 • Możliwość skorzystania z usługi wytchnieniowej: 1x na miesiąc przez 3 h

 

Usługi Opiekuńcze – teleopieka

 • Dla osób samotnie zamieszkujących, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowego monitoringu i korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych zapewnianych przez Gminę Gdynia

NA CZYM POLEGA?

 • System składa się z osobistego nadajnika noszonego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno – Alarmowym.
 • „czerwony przycisk”, włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia sąsiadów oraz bliskich, w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję.
 • „zielony przycisk”, służy do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum w ciągu dnia, celem rozmowy lub uzyskania informacji. Ma on przede wszystkim funkcję prospołeczną, niezwykle ważną zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących rozmowy
  Czas usługi: 5 dni w tygodniu do 8h, okres ustalany indywidualnie

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

 • Dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

NA CZYM POLEGA?

 • usługi w miejscu zamieszkania, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
 • świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym
 • Regulowane Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
 • Czas usługi: ustalany indywidualnie

 

Mieszkalnictwo wspierane

 • Dla osób dorosłych, które z powodu niesamodzielności, niepełnosprawności lub zaburzeń psychicznych nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowej

NA CZYM POLEGA?

 • mieszkania jedno lub kilkuosobowe, pod nadzorem MOPS
 • nadzór pracownika MOPS od popołudnia do rana
 • w ciągu dnia mieszkańcy korzystają z zewnętrznej oferty aktywizacyjnej
 • wsparcie w mieszkaniach realizowane jako Usługi Opiekuńcze lub Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
 • Cel – rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (etap przejściowy) lub zapewnia „wspieraną samodzielność” (etap docelowy – w niektórych przypadkach)
 • Czas usługi: ustalany indywidualnie

 

Ośrodek Wsparcia z czasowym pobytem i opieką całodobową

 • Dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zwykle po hospitalizacji lub przy pogorszeniu stanu zdrowia

NA CZYM POLEGA?

 • Całodobowa opieka
 • opieka pielęgniarska, konsultacje lekarskie, rehabilitacja, terapia zajęciowa, edukacja rodziny, wsparcie psychologiczne
 • Pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia
 • Usługa nieobowiązkowa, rzadko stosowana przez samorządy, wymaga sporych zasobów
 • Możliwość skorzystania z całodobowej usługi wytchnieniowej
 • Czas pobytu: kilka miesięcy, zwykle oczekiwanie na ZOL / DPS lub poprawę stanu zdrowia w celu powrotu do środowiska

 

Dom Pomocy Społecznej

 • Dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

NA CZYM POLEGA?

 • Całościowa, całodobowa opieka i wsparcie w domach dla:
  ◦ osób w podeszłym wieku;
  ◦ osób przewlekle somatycznie chorych;
  ◦ osób przewlekle psychicznie chorych;
  ◦ dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  ◦ dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  ◦ osób niepełnosprawnych fizycznie;
  ◦ osób uzależnionych od alkoholu.
 • Czas pobytu: zwykle stały, rzadko czasowy

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. +48 58 782 01 20, tel. +48 58 625 93 37, tel. +48 58 782 01 28, sekretariat@mopsgdynia.pl
Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Formy opieki nad seniorami w Gdyni” M. Szymański MOPS Gdynia, Gdyńskie Targi Zdrowia, 06.10.2018.