Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prawo do opieki mają:

  1. Osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. ubezpieczeni;
  2. Osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, spełniające określone kryterium dochodowe;
  3. Osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu;
  4. Inne osoby nieubezpieczone uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
  5. Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w krajach UE/EOG

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych regulują:

Art. 2. 

1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Art. 66.

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub
osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu
oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także
osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium
na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,
i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;
2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego
tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;
3) poborowi odbywający służbę zastępczą;
4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
11) funkcjonariusze Służby Celnej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;
15) sędziowie i prokuratorzy;
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające
uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu
przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;
18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;
20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;
22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;
25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne
oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.17)) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
27) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów
o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu;
28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;
32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej
lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym
rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;
35) członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego
osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 17-20, 24, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

W odniesieniu do punktu 2 – osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe są uprawnione do świadczeń na podstawie decyzji wójta/ burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzja wydawana jest:

Decyzja ważna jest od dnia złożenia wniosku lub od dnia, w którym nastąpiło leczenie w związku ze stanem nagłym. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje nie dłużej niż przez 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Procedura przyznania prawa do opieki zdrowotnej na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni przebiega w następujący sposób:

Miejsce złożenia wniosku :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia
telefon: 58 782 01 20, 58 625 93 37,
fax: 58 625 93 38, 58 625 93 70

Wymagane dokumenty :1.Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

2. Dowód osobisty

3. W przypadku cudzoziemców, dokumenty potwierdzające :

– status uchodźcy (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy)

– objęcie ochroną uzupełniającą (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy)

– zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej (decyzja wojewody)

Przebieg procedury :1. Wniosek może złożyć :

 

– mieszkaniec Gminy Miasta Gdyni,

– osoba która nie ma ubezpieczenia (nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawarł umowy
o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – spełnia kryterium dochodowe (zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 201
8 r., poz.1358)

2. Decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się na okres 90 dni od daty wpływu wniosku do GCZ.

3. Harmonogram procedury związanej z wydaniem decyzji:

– złożenie wniosku,

– skierowanie sprawy do odpowiedniego DOPS w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,

– przeprowadzenie przez pracownika socjalnego DOPS wywiadu środowiskowego
i ustalenie kryterium dochodowego,

– wydanie decyzji prezydenta miasta potwierdzającej lub odmawiającej przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

– przekazanie decyzji w formie pisemnej stronom postępowania.

OpłatyBrak
Czas załatwienia sprawy :Zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Tryb odwoławczy:Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:– Ustawa z dnia 27 sierpnia 20014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1510) Art.2, ust.1 pkt. 2, Art.54

 

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1508) Art.8, Art.12,

– Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2096) Art. 104-113

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1358)

Inne informacje :Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
Ikonka pobierania
Wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Pobierz w formacie docx Rozmiar pliku 16 KB