Rzecznik Praw Pacjenta powołany został w celu podejmowania czynności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom praw pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 190 590

czynna poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl


Przyjęcia interesantów w Biurze:

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta uregulowana została w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001318/U/D20171318Lj.pdf

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy też petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, naruszenia praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

 Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

(Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 

 

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta uregulowana została w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115)