Okręgowa izba lekarska

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku jest jednostką lekarskiego samorządu zawodowego.

Zrzesza i reprezentuje lekarzy, w tym dentystów (dawniej lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza.

Każdy lekarz i lekarz dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce, jest członkiem izby z mocy ustawy.

Podstawą prawną działania izb lekarskich jest ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. 2018 poz. 168).

Ustawa o izbach lekarskich:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092191708/U/D20091708Lj.pdf

Głównymi zadaniami izb lekarskich są:

 • ustanawianie obowiązujących lekarzy i lekarzy dentystów zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 • współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • sprawowanie pieczy nad sumiennym i zgodnym z aktualną wiedzą medyczną wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy poprzez dwa organy – Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Lekarski;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty i prowadzenie ich rejestrów;
 • reprezentowanie interesów lekarzy i lekarzy dentystów (także dotyczących warunków pracy i wynagrodzeń);
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia w celu budowania bezpiecznego dla pacjentów i przyjaznego dla pracowników systemu ochrony zdrowia.

 

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

ul. Śniadeckich 33
80-204 Gdańsk
tel. (58) 524-32-00
fax (58) 524-32-01
e-mail: oil@oilgdansk.pl
http://www.gdansk.oil.org.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek: 11:00 – 16:00
wtorek: 11:00 – 16:00
środa: 11:00 – 16:00
czwartek: 11:00 – 18:00
piątek: 11:00 – 16:00

 

Delegatura w Słupsku Delegatura w Elblągu
ul. Moniuszki 7/1 ul. Studzienna 29A
76-200 Słupsk 83-300 Elbląg
tel./fax (59) 840 31 55 tel./fax (55) 235 39 25
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl , e-mail: oilel@oilgdansk.pl
https://oilgdansk.pl/o-izbie/kontakt/ , https://oilgdansk.pl/o-izbie/kontakt/

godziny urzędowania:
poniedziałek: 9:00 – 18:00 poniedziałek: 11:00 – 16:00
wtorek: 9:00 – 16:00 wtorek: 10:30 – 15:30
środa: 8:00 – 15:00 środa: 10:30 – 15:30
czwartek: 9:00 – 16:00 czwartek: 10:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 15:00 piątek: 10:30 – 15:30

 

Nad zgodnym z przepisami i zasadami etyki wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów czuwa Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U.2015 poz.651) jest on niezależnym, posiadającym osobowość prawną organem Okręgowej Izby Lekarskiej.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postepowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są członkami izby. Pełni rolę oskarżyciela przed sądami lekarskimi, składa okręgowemu zjazdowi lekarzy sprawozdania ze swojej działalności (roczne i kadencyjne).
Więcej informacji na temat działalności Rzecznika znajdą Państwo na stronie:
http://oilgdansk.pl/o-izbie/struktura-organizacyjna/okregowy-rzecznik-odpowiedzialnosci-zawodowej/

 

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Przedmiotem skargi lub wniosku może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

WAŻNE!

Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do:

 • dyrektora szpitala,
 • kierownika przychodni,
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
 • NFZ

Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

 

Krok 2. Złóż skargę

Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury
 • wysłać faksem
 • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Krok. 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi.

Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie.

W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

 

PAMIĘTAJ!

Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie interwencji jest Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (w tym miejscu link do naszej zakładki-> Rzecznik Praw Pacjenta)

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zlozyc-skarge/

 

Dane kontaktowe Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

tel. (58) 75-12 500

faks (58) 75-12-516

 

Obsługa Ubezpieczonych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69

tel. (58) 321-86-71

faks (58) 321-85-51

www.nfz-gdansk.pl

 

Całodobowa Infolinia Oddziału:

801 002 246 – dla numerów stacjonarnych

(58) 58 55 107 – dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy

800 007 793 – bezpłatna infolinia “kolejkowa”

 

Pod wskazanymi numerami telefonów istnieje możliwość uzyskania informacji o:

 • zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń medycznych we wszystkich rodzajach świadczeń;
 • liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;
 • dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń u świadczeniodawcy – (tj. jaki dokument potwierdza prawo do świadczeń);
 • uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – (tj. gdzie uzyskać i jakie dokumenty należy przedstawić aby otrzymać EKUZ)