Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta powołany został w celu podejmowania czynności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom praw pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku powzięcia wiadomości co najmniej uprawdopodabniającej naruszenie praw pacjenta;

 • w sprawach cywilnych wszczynanie z urzędu lub na wniosek strony postępowania w sprawie naruszenia praw pacjenta oraz branie udziału w toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi;

 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;

 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;

 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 190 590

czynna poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl


Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta uregulowana została w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001318/U/D20171318Lj.pdf

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy też petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, naruszenia praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

 Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 

 • pisemnie na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

 • pocztą elektroniczną na adres:

kancelaria@rpp.gov.pl

 

 • poprzez ePUAP

(Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 

 • faksem pod nr 22 532-82-30

 

 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

 • w poniedziałki w godz. 9.00-18.00

 • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta uregulowana została w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115)